Държавен вестник, брой 22 от 14.03.2017 г.

Държавен вестник, брой 22 от 14.03.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 от 08.03.2017 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г.
НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 от 08.03.2017 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48 от 09.03.2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 2014 г.
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
АНЕКС към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (Консолидиран текст)

Министерство на отбраната

СПОГОДБА между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Италианската република за военно сътрудничество

Министерство на икономиката

НАРЕДБА за изменение на Наредба № РД-16-1117 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата
НАРЕДБА № РД-16-1117 от 1.10.2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата
НАРЕДБА № 1 от 24.10.2006 г. за критериите, на които трябва да отговарят квалифицираните организации в Република България, които имат правен интерес да предявяват искове за защита на колективните интереси на потребителите

Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество
Министерство на вътрешните работи
Министерство на финансите
Главен прокурор на Република България
Национална следствена служба

ИНСТРУКЦИЯ за отменяне на Инструкция № 1 от 2006 г. за взаимодействие между органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, органите на Министерството на вътрешните работи, органите към министъра на финансите, прокуратурата и следствените органи
ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 25.09.2006 г. за взаимодействие между органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, органите на Министерството на вътрешните работи, органите към министъра на финансите, прокуратурата и следствените органи

Държавна комисия по хазарта към Министерството на финансите

ОБЩИ ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА за организиране на игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
ОБЩИ ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА за организиране на лотарийни игри
ОБЩИ ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА за организиране на игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 9508 от 17.08.2016 г. по административно дело № 8886 от 2015 г.
РЕШЕНИЕ № 11894 от 07.11.2016 г. по административно дело № 4272 от 2016 г.
НАРЕДБА № 19 от 22.12.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология“

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Пазарджик, за 2017 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи за съдебния район на oкръжния и Административния съд – Пазарджик, за 2017 г.

 

Коментарите са затворени.