Държавен вестник, брой 21 от 10.03.2017 г.

Държавен вестник, брой 21 от 10.03.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 94 за награждаване на г-жа Малгожата Садурска – началник на Канцеларията на президента на Република Полша, с орден „Мадарски конник“ първа степен
УКАЗ № 95 за награждаване на г-н Кшищоф Шчерски – съветник на президента на Република Полша по външнополитическите въпроси, с орден „Мадарски конник“ първа степен
УКАЗ № 99 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Козаревец, община Лясковец, област Велико Търново, на 30 април 2017 г.
УКАЗ № 100 за назначаване на бригаден генерал Михаил Димитров Попов за временно изпълняващ задълженията на вакантната длъжност командир на Сухопътните войски до назначаването на титуляр на длъжността

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42 от 02.03.2017 г. за преобразуване на държавни културни институти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14 на МС от 31.01.2011 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на културата
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43 от 02.03.2017 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 от 02.03.2017 г. за изменение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280 на Министерския съвет от 1998 г.
НАРЕДБА за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45 от 02.03.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.
РЕШЕНИЕ № 145 от 02.03.2017 г. за признаване на Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания

Министерство на здравеопазването

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния център по радиобиология и радиационна защита
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния център по радиобиология и радиационна защита

Министерство на вътрешните работи
Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-968 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи
НАРЕДБА № 8121з-968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи

Министерство на младежта и спорта

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта
НАРЕДБА № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта

Висш съдебен съвет

НАРЕДБА № 2 от 23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд
НАРЕДБА № 3 от 23.02.2017 г. за показателите и методиката за атестиране и критериите за отчитане степента на натовареност на прокурори и следователи и на административни ръководители и техните заместници

Българска народна банка

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2009 г. за Централния кредитен регистър
НАРЕДБА № 22 от 16.07.2009 г. за Централния кредитен регистър

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд и Административния съд – Стара Загора, за 2017 г.

 

Коментарите са затворени.