Важни изменения в Търговския закон!

imagesС част от последните изменения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г., в сила от 3.01.2016 г.) се въвежда промяна във формата, в която се вземат определени решения от общото събрание на съдружниците в ООД – вместо досегашната писмена тя вече става писмена с нотариално удостоверяване на подписа и на съдържанието, извършени едновременно – чл. 137, ал. 4 от ТЗ. Въпросните решения на общото събрание са: за приемане и изключване на съдружници, за даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, за намаляване и увеличаване на капитала, за избор на управител, за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях (решенията на ОС по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от ТЗ). Предвидена е възможност за избягване на необходимостта от нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието чрез включване на изрична клауза в дружествения договор на съответното дружество, че тези решения се вземат в писмена форма (чл. 137, ал. 4 от ТЗ).


Също така, чрез изменения в чл. 15, ал. 1 и чл. 129, ал. 2 от ТЗ, за прехвърлянето на търговско предприятие, както и за прехвърлянето на дружествени дялове в ООД на нов съдружник, вече е необходимо договора да е с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършено едновременно.
Целта на законотвореца е чрез посочените изменения да се предотвратят случаите на злоупотреби, свързани с представяне на неистински документи в производствата, развиващи се пред търговския регистьр.
Приет е и нарочен текст – чл. 90, ал. 2 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност – с който не се допуска изчисляване на пропорционална такса при заверката на подпис и на съдържание в описаните случаи.

Коментарите са затворени.