Държавен вестник, брой 4 от 13.01.2017 г.

Държавен вестник, брой 4 от 13.01.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 от 06.01.2017 г. за приемане на Наредба за специфичните изисквания към казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека
НАРЕДБА за изискванията към някои млечни белтъци – казеини и казеинати, предназначени за консумация от човека
НАРЕДБА за специфичните изисквания към казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 от 09.01.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2017 г.
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-9 от 2011 г. за военно-почивното дело
НАРЕДБА № Н-9 от 18.03.2011 г. за военно-почивното дело

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри
НАРЕДБА № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА № 54 от 29.12.2016 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби
НАРЕДБА № 54 от 12.07.2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-05-1113 на НСИ от 21.12.2016 г. и № ЗЦУ-1611 на НАП от 22.12.2016 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица

Коментарите са затворени.