Държавен вестник, брой 2 от 06.01.2017 г.

Държавен вестник, брой 2 от 06.01.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 377 от 28.12.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 363 от 16.12.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2016 г. и за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 378 от 28.12.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 379 от 28.12.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 380 от 28.12.2016 г. за изменение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2013 г.
НАРЕДБА за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 381 от 28.12.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 от 29.12.2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги
НАРЕДБА за условията и реда за командироване на работници или служители от държавите членки или на работници или служители от трети страни в Република България в рамките на предоставяне на услуги
НАРЕДБА за служебните командировки и специализации в чужбина
НАРЕДБА за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 383 от 29.12.2016 г. за приемане на Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване
ТАРИФА за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване
ТАРИФА за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване
РЕШЕНИЕ № 1091 от 29.12.2016 г. за обявяване на 21 февруари за Ден на оказване на признателност към лицата, съпротивлявали се срещу нацизма в Република България

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

СПОГОДБА между правителството на Република България и правителството на Република Косово за международни автомобилни превози на пътници и товари
СПОРАЗУМЕНИЕ за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Косово за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 27 юни 2011 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ за признаване на обучението и свидетелствата за правоспособност на моряци за работа на борда на кораби, регистрирани в Швейцария, между Изпълнителна агенция „Морска администрация“ към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и „Дирекция по международно публично право“ към Федералния департамент по външни работи на Конфедерация Швейцария

Министерство на околната среда и водите

СПОРАЗУМЕНИЕ ОТ ПАРИЖ към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата

Министерство на туризма

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО в областта на туризма между Министерството на туризма на Република България и Националната администрация по туризъм на Китайската народна република
ПРОТОКОЛ ЗА НАМЕРЕНИЕ между Министерството на туризма на Република България и Министерството на икономиката, търговията и туризма на Румъния

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 8121з-1010 от 2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121з-1010 от 24.08.2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в Министерството на вътрешните работи

 

Коментарите са затворени.