Държавен вестник, брой 1 от 03.01.2017 г.

Държавен вестник, брой 1 от 03.01.2017 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 434 за назначаване на Мария Недялкова Донска за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Куба със седалище в гр. Хавана
УКАЗ № 435 за назначаване на Валентин Петров Модев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Мексиканските съединени щати, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Никарагуа със седалище в гр. Мексико
УКАЗ № 436 за назначаване на Андрей Димитров Техов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Аржентина, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Многонационалната държава Боливия със седалище в гр. Буенос Айрес
УКАЗ № 437 за назначаване на Андрей Димитров Техов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Аржентина, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Източна република Уругвай със седалище в гр. Буенос Айрес

Министерство на вътрешните работи
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително- технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар
НАРЕДБА № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА № 23 от 21.12.2016 г. за дейността и организацията на работа на комисиите по тютюна, професионалните изисквания за експертите по окачествяване на тютюнаи реда за разглеждане на споровете по окачествяването на тютюна и реда за упражняването на контрол при окачествяването и изкупуването на тютюна
НАРЕДБА № 14 от 12.04.1995 г. за държавните експерти по тютюна

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА № РД-02-20-6 от 19.12.2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите
НАРЕДБА № 7 от 8.06.1998 г. за системите за физическа защита на строежите29

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L
НАРЕДБА № 117 от 10.01.2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L
НАРЕДБА № 60 от 24.04.2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета

Комисия за защита на личните данни

ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 21.12.2016 г. за обстоятелствата, при които предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, уведомяват потребителите за нарушения на сигурността на личните данни, формата и начина на уведомяването

 

Коментарите са затворени.