Държавен вестник, брой 99 от 13.12.2016 г.

Държавен вестник, брой 99 от 13.12.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 379 за преименуване на село Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград, на село Мосомище

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 345 от 08.12.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджетна програма „Администрация“ по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 346 от 08.12.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на туризма за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 347 от 08.12.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 от 29.07.2016 г. за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки4
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 на МС от 18.05.2016 г. за одобряване на прогнозно разпределение на разходите за подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. и на допълнителни разходи за 2016 г.5
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 348 от 09.12.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 349 от 09.12.2016 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на енергетиката за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 350 от 09.12.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Без свободен час в училище“ и „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“, одобрени с Решение № 271 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 от 27.09.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Оптимизация на училищната мрежа“, „Ученически олимпиади и състезания“, „Осигуряване на съвременна образователна среда“, „Без свободен час в училище“ и „Достъпно и сигурно училище“, одобрени с Решение № 271 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 317 от 24.11.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие

Министерство на вътрешните работи

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република за превенция и борба с престъпността
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-776 от 2016 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121з-776 от 29.07.2016 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители

Министерство на земеделието и храните

ИЗМЕНЕНО СПОРАЗУМЕНИЕ за създаване на Генерална комисия по рибарство за Средиземно море

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА № 12 от 04.11.2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Обща и клинична патология“
НАРЕДБА № 18 от 6.08.2002 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична патология“

Комисия за енергийно и водно регулиране

ПРАВИЛА за балансиране на пазара на природен газ
ПРАВИЛА за изменение и допълнение на Правилата за търговия с природен газ
ПРАВИЛА за търговия с природен газ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 от 08.11.2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г.58
ТАРИФА № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители58

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МЕТОДИКА за определяне на дневна такса за дисбаланс59
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Враца, и Административния съд – Враца, за 2017 г73
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Кюстендил, за 2017 г.81
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Кюстендил, за 2017 г.89

 

Коментарите са затворени.