Държавен вестник, брой 97 от 06.12.2016 г.

Държавен вестник, брой 97 от 06.12.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
ЗАКОН за данък върху добавената стойност
ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане
ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАКОН за местните данъци и такси
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси
ЗАКОН за счетоводството
ЗАКОН за кредитите за недвижими имоти на потребители
ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за допълнение на Закона за защита при бедствия
ЗАКОН за защита при бедствия
ЗАКОН за електронните съобщения
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България
ЗАКОН за чужденците в Република България
ЗАКОН за българските лични документи
ЗАКОН за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства
ЗАКОН за правната помощ
ЗАКОН за убежището и бежанците
ИЗБОРЕН КОДЕКС
ЗАКОН за дейностите по предоставяне на услуги
ЗАКОН за трудовата миграция и трудовата мобилност
ЗАКОН за Министерството на вътрешните работи

Президент на републиката

УКАЗ № 382 за възлагане на Бойко Методиев Борисов да състави правителство

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 329 от 01.12.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 330 от 01.12.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331 от 01.12.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Оптимизация на училищната мрежа“, „Осигуряване на съвременна образователна среда“, „Достъпно и сигурно училище“ и „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“, одобрени с Решение № 271 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332 от 02.12.2016 г. за откриване на Научноизследователски институт в структурата на Техническия университет – Варна
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 333 от 02.12.2016 г. за откриване на Институт за научни изследвания в структурата на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334 от 02.12.2016 г. за откриване на Институт по информация и сигурност в структурата на Университета по библиотекознание и информационни технологии – София
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 335 от 02.12.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 336 от 02.12.2016 г. за изменение на Устройствения правилник на Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. , приет с Постановление № 171 на Министерския съвет от 2016 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 на МС от 12.07.2016 г. за приемане на Устройствен правилник на Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 337 от 02.12.2016 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 338 от 02.12.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 339 от 02.12.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г. за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Министерство на външните работи

МЕМОРАНДУМ за сътрудничество в областта на европейската интеграция между правителството на Република България и Министерския съвет на Република Албания

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Iз-895 от 2011 г. за изискванията към устройството на обектите, предназначени за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, и условията за извършване на търговия
НАРЕДБА № Iз-895 от 1.04.2011 г. за изскванията към устройството на обектите, предназначени за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, и условията за извършване на търговия
НАРЕДБА за отменяне на Наредба № 8121з-196 от 2015 г. за реда за осъществяване на превантивен контрол от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121з-196 от 19.02.2015 г. за реда за осъществяване на превантивен контрол от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-16 от 2016 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения при изпълнение на военната служба на военнослужещите от служба „Военна полиция“
НАРЕДБА № Н-16 от 30.06.2016 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения при изпълнение на военната служба на военнослужещите от служба „Военна полиция“

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства
НАРЕДБА № 11 от 3.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 12794 от 25.11.2016 г. по административно дело № 9044 от 2016 г.
НАРЕДБА № 8 от 19.11.2015 г. за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации59

 

Коментарите са затворени.