Държавен вестник, брой 96 от 02.12.2016 г.

Държавен вестник, брой 96 от 02.12.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 373 за награждаване на д-р Васил Спиридонов Стоянов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора степен
УКАЗ № 374 за награждаване посмъртно на проф. Константин Иванов Кацаров – изтъкнат български учен юрист, адвокат, историк и патриот, основател на Фондация „Константин и Зиновия Кацарови“, с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен

Конституционен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 8 от 22.11.2016 г. по конституционно дело № 17 от 2016 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 311 от 21.11.2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, приета с Постановление № 316 на Министерския съвет от 2011 г.
НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 312 от 21.11.2016 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Военномедицинската академия
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Военномедицинската академия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45 на Министерския съвет от 2001 г. за определяне на Военномедицинската академия като лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и на нейните специфични функции
ПРАВИЛНИК за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи
КЛАСИФИКАТОР на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия19
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 на МС от 1.04.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната19
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 на МС от 30.12.2015 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили до 2020 г. 19
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Военномедицинската академия19
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 313 от 22.11.2016 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на околната среда и водите
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция по околна среда
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 314 от 24.11.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315 от 24.11.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми и за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. , по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 от 24.11.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 317 от 24.11.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 318 от 24.11.2016 г. за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ и на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“
НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“
НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“69
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 319 от 24.11.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 320 от 24.11.2016 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, приет с Постановление № 254 на Министерския съвет от 2006 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за държавната собственост
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 321 от 24.11.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 322 от 24.11.2016 г. за допълнение на Постановление № 254 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 на МС от 29.09.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 323 от 24.11.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 324 от 24.11.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 от 29.07.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. изм. _96
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 на МС от 9.09.2016 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на национален референдум с въпроси „Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?“, „Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?“ и „Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?“ на 6 ноември 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 от 17.11.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.изм. _96
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 325 от 28.11.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г. , приета с Постановление № 68 на Министерския съвет от 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 326 от 29.11.2016 г. за изменение на Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта, приет с Постановление № 142 на Министерския съвет от 2013 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на младежта и спорта
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 327 от 29.11.2016 г. за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 от 30.11.2016 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на енергетиката за 2016 г. за изплащане на задълженията на „Национална електрическа компания“ – ЕАД, съгласно решение по Арбитражно дело ICC Case 18086/GZ/MHM
РЕШЕНИЕ № 947 от 10.11.2016 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга върху Обект „Интермодален терминал – Пловдив“ – публична държавна собственост

Министерство на финансите

ДОГОВОР между правителството на Република България и правителството на Султанат Оман за насърчаване и взаимна защита на инвестициите

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО, с който се изменя Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Индия за въздушни съобщения от 1992 г.
МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО за сътрудничество в областта на пристанищата и пристанищните индустриални паркове между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Националната комисия за развитие и реформи на Китайската народна република

Министерство на образованието и науката

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Държавния логопедичен център

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА № 21 от 23.11.2016 г. за условията и реда за регистрацията, етикетирането и контрола на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати
НАРЕДБА № 36 от 18.08.2004 г. за условията и реда за биологично изпитване, регистрация, използване и контрол на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстратиотм. _126

Министерство на икономиката

НАРЕДБА № РД-04-02 от 25.11.2016 г. за условията и реда за използването на информационна система за техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, предоставена от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

 

Коментарите са затворени.