Държавен вестник, брой 102 от 23.12.2016 г.

Държавен вестник, брой 102 от 23.12.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие

Президент на републиката

УКАЗ № 399 за награждаване посмъртно на Васил Иванов Златевски с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 400 за награждаване посмъртно на Тодор Димитров Филипов с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 401 за награждаване посмъртно на Стойчо Христов Караджов с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 402 за награждаване посмъртно на Герасим Тодоров Николов с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 403 за награждаване посмъртно на Христо Янчев Бузов с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 404 за награждаване посмъртно на Иван Пенчев Тасев с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 405 за награждаване посмъртно на Петър Димитров Дойков с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 406 за награждаване посмъртно на Петко Маринов Китиков с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 407 за награждаване посмъртно на Георги Иванов Комитов с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 408 за награждаване посмъртно на Минчо Петков Михов с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 409 за награждаване посмъртно на Атанас Иванов Баталов с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 410 за награждаване посмъртно на Спас Тодоров Райкин с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 411 за награждаване посмъртно на Стефан Димитров Генчев с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 412 за награждаване посмъртно на Спас Асенов Иванов с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 413 за награждаване посмъртно на Кольо Димитров Господинов с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 414 за награждаване посмъртно на Цанко Иванов Цанков с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 415 за награждаване посмъртно на Цветанка Стефанова Георгиева-Чолакова с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 416 за награждаване посмъртно на Атанас Борисов Ваташки с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 417 за награждаване посмъртно на Добри Христов Чапуков с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 418 за награждаване посмъртно на Христо Пенчев с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 419 за награждаване посмъртно на Пеньо Христов Михов с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 420 за награждаване посмъртно на Георги Маринов Стоянов с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 421 за награждаване посмъртно на Кръстьо Иванов Хаджииванов с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 422 за награждаване посмъртно на Стоян Хаджиев Денев с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 423 за награждаване посмъртно на Стоян Янев Гергинов с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 424 за награждаване посмъртно на Яни Стоянов Магриотов с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 425 за награждаване посмъртно на Фаик Алиев с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 426 за награждаване посмъртно на Сюлейман Адемов Палов с орден „За гражданска заслуга“ първа степен
УКАЗ № 427 за награждаване посмъртно на Али Рези Кехайов с орден „За гражданска заслуга“ първа степен 10
УКАЗ № 428 за награждаване посмъртно на Атем Гуйчов с орден „За гражданска заслуга“ първа степен 10

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 355 от 15.12.2016 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма
ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за туризма
ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за туризма
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 356 от 15.12.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 357 от 15.12.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 358 от 15.12.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 359 от 15.12.2016 г. за отменяне на Постановление № 71 на Министерския съвет от 2014 г. за утвърждаване на Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71 на МС от 28.03.2014 г. за утвърждаване на Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360 от 15.12.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2016 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г. , приета с Постановление № 68 на Министерския съвет от 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146 от 17.06.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 361 от 16.12.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 362 от 16.12.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 363 от 16.12.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2016 г. и за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 347 от 08.12.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.16
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 от 29.07.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.16
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 364 от 19.12.2016 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Община Карнобат за 2016 г.
РЕШЕНИЕ № 1067 от 15.12.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище „Девенци“, участък „Западен“ и участък „Източен“, разположено в землищата на с. Девенци, с. Чомаковци и гр. Койнаре, община Червен бряг, област Плевен, на „МЛ – Консулт – 2009“ – ЕООД, Плевен

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 100 от 2006 г. за търговия на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури на пазара на Европейския съюз
НАРЕДБА № 100 от 18.08.2006 г. за търговия на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури на пазара на Европейския съюз
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2007 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и поддържане на база данни на производителите и контролиращите лица
НАРЕДБА № 16 от 14.09.2007 г. за подготовка ипредставяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти ихрани със защитени географски означения итрадиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация иподдържане на база данни на производителите и контро¬лиращите лица

Министерство на околната среда и водите
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на здравеопазването
Министерство на икономиката
Министерство на енергетиката

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води
НАРЕДБА № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 4086-НС от 20.12.2016 г. относно изменение и допълнение на Решение № 3231-НС от 17.05.2016 г. на ЦИК относно обявяване на Иван Димитров Стойнов за народен представител в Двадесет и шести изборен район – Софийски
РЕШЕНИЕ № 3231-НС от 17.05.2016 г. относно обявяване на Иван Димитров Стойнов за народен представител в Двадесет и шести изборен район – Софийски
РЕШЕНИЕ № 4087-НС от 20.12.2016 г. относно изменение и допълнение на Решение № 2914-НС от 06.11.2015 г. на ЦИК относно обявяване на Даниела Йорданова Панайотова за народен представител в Трети изборен район – Варненски
РЕШЕНИЕ № 2914-НС от 06.11.2015 г. относно обявяване на Даниела Йорданова Панайотова за народен представител в 3. изборен район – Варненски
РЕШЕНИЕ № 4088-НС от 20.12.2016 г. относно изменение и допълнение на Решение № 1370-НС от 12.11.2014 г. на ЦИК
РЕШЕНИЕ № 1370-НС от 12.11.2014 г. относно обявяване на Христо Георгиев Гаджев за избран за народен представител в Двадесет и пети изборен район – София

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1275 от 19.12.2016 г. № 1016-40-1347 от 12.12.2016 г. за утвърждаваме образец на „Справка за окончателния размер на осигурителния доход“44
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1266 от 19.12.2016 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 29а, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица48
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1267 от 19.12.2016 г. за утвърждаване на образец на Годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък50
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1268 от 19.12.2016 г. за утвърждаване на образец на Декларация по чл. 239, ал. 1 и 2 ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга64
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1269 от 19.12.2016 г. за утвърждаване на образец на Годишна данъчна декларация по чл. 219 ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта66
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1270 от 19.12.2016 г. за утвърждаване на образец на Данъчна декларация по чл. 246 ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино68
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1271 от 19.12.2016 г. за утвърждаване на образец на Годишна данъчна декларация по чл. 252 ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия70
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1272 от 19.12.2016 г. за утвърждаване на образец на Годишна данъчна декларация по чл. 259, ал. 2 ЗКПО за дължимия данък върху дейността от опериране на кораби73
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1273 от 19.12.2016 г. за одобряване на образец на Данъчна декларация по Закона за местните данъци и такси77
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1274 от 19.12.2016 г. за утвърждаване на нови образци на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица87
СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. февруари 2017 г.131

 

Коментарите са затворени.