Държавен вестник, брой 100 от 16.12.2016 г.

Държавен вестник, брой 100 от 1612.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ във връзка с Коледната ваканция и работата на Народното събрание през декември 2016 г. и януари 2017 г.

Президент на републиката

УКАЗ № 384 за освобождаване на бригаден генерал Боян Наков Ставрев от длъжността командир на Националната гвардейска част и от военна служба
УКАЗ № 385 за назначаване на полковник Илко Димитров Йорданов на длъжността командир на Националната гвардейска част и удостояването му с висше офицерско звание „бригаден генерал“
УКАЗ № 393 за възлагане на парламентарната група „Реформаторски блок“ да посочи кандидат за министър-председател

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 351 от 12.12.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за финансиране на мерки за преодоляване на последиците от инцидента на 10 декември 2016 г. в с. Хитрино, област Шумен
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 352 от 14.12.2016 г. за приемане на Наредба за ползването на повърхностните води3
НАРЕДБА за ползването на повърхностните води3
НАРЕДБА за ползването на повърхностните води3
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 353 от 14.12.2016 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите20
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на финансите20
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 на МС от 29.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите20
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за държавна финансова инспекция20
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация21
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите21
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на финансите21
РЕШЕНИЕ № 1051 от 09.12.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – андезитови туфи, от находище „Карнобат“ , разположено в землището на гр. Карнобат, община Карнобат, област Бургас, на „Бургас- пътстрой“ – АД, Бургас
РЕШЕНИЕ № 1054 от 11.12.2016 г. за обявяване на 12 декември 2016 г. за Ден на национален траур

Министерство на отбраната

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Република Гърция за сътрудничество в рамките на Атинския многонационален координационен център за морски транспорт

Министерство на образованието и науката

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния център за информация и документация
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния център за информация и документация
НАРЕДБА № 15 от 08.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата
НАРЕДБА № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите
НАРЕДБА № 2 от 8.09.2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение

Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и на нейната администрация
ПРАВИЛНИК за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и на нейната администрация

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 7799 от 27.06.2016 г. по административно дело № 12511 от 2013 г.
РЕШЕНИЕ № 13033 от 01.12.2016 г. по административно дело № 9073 от 2016 г.
НАРЕДБА № 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия61

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № 8121з-212 от 24.02.2015 г. относно утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР62
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Ловеч, за 2017 г.71
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията почл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Перник, иАдминистративния съд – Перник, за 2017 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Перник, и Административния съд – Перник, за 2017 г.

 

Коментарите са затворени.