Държавен вестник, брой 83 от 21.10.2016 г.

Държавен вестник, брой 83 от 21.10.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за отмяна на Решение на Народното събрание за работата на Народното събрание през октомври и ноември 2016 г.
РЕШЕНИЕ за работата на Народното събрание през октомври и ноември 2016 г.

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за работата на Народното събрание през ноември 2016 г.
РЕШЕНИЕ за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ „Белене“ за периода от 2006 г. до края на месец септември 2016 г. , довели до възникването на огромни задължения за българската страна

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 12 от 13.10.2016 г. по конституционно дело № 13 от 2015 г.
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС15
ЗАКОН за изменение и допълнение на Наказателния кодекс изм. _15

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 от 14.10.2016 г. за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца – Златица
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264 от 14.10.2016 г. за приемане на Наредба за критериите и реда за определяне наличието на основни интереси в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 13, букви „а“, „е“ и „ж“ и чл. 149, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, които трябва да бъдат защитени при сключване на договор за обществена поръчка или при провеждане на конкурс за проект
НАРЕДБА по чл. 13, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за критериите и реда за определяне на основни национални интереси в областта на сигурността и отбраната по смисъла на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и реда за сключване на договори
НАРЕДБА за критериите и реда за определяне наличието на основни интереси в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 13, букви „а“, „е“ и „ж“ и чл. 149, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, които трябва да бъдат защитени при сключване на договор за обществена поръчка или при провеждане на конкурс за проект

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА № PД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри

 

Коментарите са затворени.