Държавен вестник, брой 81 от 14.10.2016 г.

Държавен вестник, брой 81 от 14.10.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи
ЗАКОН за Министерството на вътрешните работи
НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛEН КОДЕКС
ЗАКОН за българските лични документи
ЗАКОН за защита на класифицираната информация
ЗАКОН за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия14
ЗАКОН за пощенските услуги14
ЗАКОН за движението по пътищата14
ЗАКОН за отбраната и въоръжените сили на Република България15
ЗАКОН за държавния служител15
ЗАКОН за защита на личните данни15
ЗАКОН за защита при бедствия15
ЗАКОН за лечебните заведения15
ЗАКОН за мерките срещу финансирането на тероризма15
ЗАКОН за мерките срещу изпирането на пари16
ЗАКОН за опазване на околната среда16
ЗАКОН за държавната собственост16
ЗАКОН за изпълнение на наказанията и задържането под стража16
ЗАКОН за специалните разузнавателни средства16
ЗАКОН за кредитните институции
РЕШЕНИЕ по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет, за периода 1 януари 2015 г. – 31 декември 2015 г.
РЕШЕНИЕ за работата на Народното събрание през октомври и ноември 2016 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262 от 07.10.2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние
НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние

Министерство на енергетиката
Министерство на икономиката

НАРЕДБА № Е-РД-04-05 от 08.09.2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания
НАРЕДБА № РД-16-346 от 2.04.2009 г. за показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи49

Българска народна банка

НАРЕДБА № 12 от 29.09.2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2009 г. за Централния кредитен регистър
НАРЕДБА № 22 от 16.07.2009 г. за Централния кредитен регистър

 

Коментарите са затворени.