Държавен вестник, брой 80 от 11.10.2016 г.

Държавен вестник, брой 80 от 11.10.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 11 от 04.10.2016 г. по конституционно дело № 7 от 2016 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260 от 07.10.2016 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на образованието и науката, приет с Постановление № 11 на Министерския съвет от 2010 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на образованието и науката
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 261 от 07.10.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209 от 18.08.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г.

Министерство на труда и социалната политика

СПОГОДБА между Република България и Черна гора за социална сигурност
AДМИНИСТРАТИВНО СПОРАЗУМЕНИЕ за прилагане на Спогодбата между Република България и Черна гора за социална сигурност23

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 29.09.2016 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение в кадастъра
НАРЕДБА № 15 от 23.07.2001 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра50
ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № 03-04-357 от 2015 г. за мерките и средствата за защита на личните данни, получавани, обработвани, предоставяни и съхранявани в Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ и нейните териториални звена
ИНСТРУКЦИЯ № 03-04-357 от 26.03.2015 г. за мерките и средствата за защита на личните данни, получавани, обработвани, предоставяни и съхранявани в Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ и нейните териториални звена

Поправки

ЗАКОН за местните данъци и такси
РЕШЕНИЕ № 458 от 01.09.2016 г. за приемане на Правила за реда и сроковете за одобряване (съгласува¬не) на общи условия на договорите с потребителите на пощенски услуги

 

Коментарите са затворени.