Държавен вестник, брой 79 от 07.10.2016 г.

Държавен вестник, брой 79 от 07.10.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Двустранния договор между правителството на Република България и Секретариата на инициативата ЕВРИКА за участие в съвместната програма „Евростарс-2“
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за нивото на обслужване между Европейската комисия, представена от генералния директор на Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ Ксавие Пратс Монне, от една страна, и Република България, представена от директора на Института по тютюна и тютюневите изделия Мария Къшева, от друга страна, за съхранение на данни за тютюневите изделия, нови тютюневи изделия и растителни изделия за пушене и на Споразумението за нивото на обслужване между Европейската комисия, представена от генералния директор на Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ Ксавие Пратс Монне, от една страна, и Република България, представена от министъра на икономиката Божидар Лукарски, от друга страна, за съхранение на данни за електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене

Президент на републиката

УКАЗ № 310 за освобождаване на генерал-майор Златко Тонев Златев от длъжността заместник-командващ на Съвместното командване на силите и от военна служба
УКАЗ № 317 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Генерал Киселово, община Вълчи дол, област Варна, на 11 декември 2016 г.

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 10 от 29.09.2016 г. по конституционно дело № 3 от 2016 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255 от 29.09.2016 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
НАРЕДБА за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за чужденците в Република България
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност12
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257 от 30.09.2016 г. за допълнение на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г.
НАРЕДБА за прилагане на Класификатора на длъжноститев администрацията
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258 от 30.09.2016 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114 на МС от 10.05.2016 г. за създаване на национален механизъм за координация на подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 на МС от 17.04.2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз41

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения
НАРЕДБА № 18 от 20.06.2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-17 от 2015 г. за условията и реда за приемане на сержанти и войници за обучение в професионалните сержантски колежи
НАРЕДБА № Н-17 от 22.12.2015 г. за условията и реда за приемане на сержанти и войници за обучение в професионалните сержантски колежи
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2016 г. за условията и реда за приемане на курсанти във висшите военни училища
НАРЕДБА № Н-5 от 16.02.2016 г. за условията и реда за приемане на курсанти във висшите военни училища

 

Коментарите са затворени.