Държавен вестник, брой 77 от 04.10.2016 г.

Държавен вестник, брой 77 от 04.10.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 308 за освобождаване на полковник Красимир Александров Станчев от длъжността заместник-началник на Националната служба за охрана
УКАЗ № 309 за назначаване на полковник Росен Тинков Тодоров на длъжността заместник-началник на Националната служба за охрана
УКАЗ № 313 за назначаване на Бойчо Иванов Арнаудов за член на Централната избирателна комисия
УКАЗ № 314 за назначаване на Катя Иванова Иванова за член на Централната избирателна комисия

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 от 27.09.2016 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изделия, приет с Постановление № 39 на Министерския съвет от 1994 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия
НАРЕДБА за изискванията за етикетиране, обозначаване и оформление на тютюневите изделия и за определяне на стандарти за извършване оценка на съответствието на съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид в тютюневите изделия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 от 27.09.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Оптимизация на училищната мрежа“, „Ученически олимпиади и състезания“, „Осигуряване на съвременна образователна среда“, „Без свободен час в училище“ и „Достъпно и сигурно училище“, одобрени с Решение № 271 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 от 27.09.2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“
НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения – схема „Училищен плод“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91 на МС от 12.05.2010 г. за приемане на Наредба за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения – схема „Училищен плод“
НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищно мляко“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257 от 18.09.2015 г. за приемане на Наредба за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищно мляко“
НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253 от 29.09.2016 г. за изменение и допълнение на Постановление № 232 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и на национален референдум с въпроси „Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?“, „Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?“ и „Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?“ на 6 ноември 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 на МС от 9.09.2016 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на национален референдум с въпроси „Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?“, „Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?“ и „Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?“ на 6 ноември 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 от 29.09.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 от 29.09.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г. , приета с Постановление № 68 на Министерския съвет от 2016 г.

Министерство на финансите

ГАРАНЦИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ за заем за Фонда за гарантиране на влоговете в банките в България между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие

Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства

ПРАВИЛНИК за дейността на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства и неговата администрация
ПРАВИЛНИК за дейността на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства и неговата администрация

Министерство на енергетиката
Министерство на финансите
Министерство на икономиката

НАРЕДБА № Е-РД-04-06 от 28.09.2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична практика
НАРЕДБА № 31 от 12.08.2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична практика

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА № 14 от 19.09.2016 г. за опазване на растенията и растителните продукти от икономически важни вредители
НАРЕДБА № 54 от 28.11.2002 г. за условията и реда за организиране на наблюдение, диагностика, прогноза и сигнализация за борба с вредителите по земеделските култури48

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на здравеопазването
Министерство на вътрешните работи
Министерство на околната среда и водите

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 4 от 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството
НАРЕДБА № 4 от 27.12.2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството

Комисия за енергийно и водно регулиране

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи
НАРЕДБА № 4 от 5.11.2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи
НАРЕДБА № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи

 

Коментарите са затворени.