Държавен вестник, брой 74 от 20.09.2016 г.

Държавен вестник, брой 74 от 20.09.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Министерството на външните работи на Република България и Международната организация на франкофонията
ЗАКОН за ратифициране на Меморандум за изпълнение на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014 – 2020 г. “ по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ CCI 2014TC16I5CB005 между правителството на Република България и правителството на Република Турция
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел
ЗАКОН за юридическите лица с нестопанска цел
ЗАКОН за търговския регистър7
ЗАКОН за регистър БУЛСТАТ10
СЕМЕЕН КОДЕКС10
ЗАКОН за народните читалища10
ЗАКОН за местните данъци и такси11
ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане11
ЗАКОН за меценатството11
ЗАКОН за данък върху добавената стойност11
ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица11
ЗАКОН за културното наследство11
ЗАКОН за защита на потребителите
ЗАКОН за счетоводството
ЗАКОН за хазарта
ЗАКОН за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс
АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 от 13.09.2016 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за електронната идентификация
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за електронната идентификация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236 от 13.09.2016 г. за изменение на Устройствения правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2009 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на финансите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 385 на МС от 30.12.2015 г. за дейността на Централния орган за обществени поръчки за нуждите на органите на изпълнителната власт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 на МС от 17.04.2007 г. за определяне на реда за управление и наблюдение на Инструмента за подобряване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193 на МС от 13.08.2007 г. за определяне на условията и реда за сключване, финансиране и изпълнение на туининг проекти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237 от 13.09.2016 г. за допълнение на Постановление № 74 на Министерския съветот 2015 г. за създаване на Национален икономически съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 на МС от 27.03.2015 г. за създаване на Национален икономически съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238 от 13.09.2016 г. за изменение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2013 г.
НАРЕДБА за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 от 13.09.2016 г. за структурни промени в системата на здравеопазването
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 на МС от 28.10.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването

Министерство на здравеопазването

ДОГОВОР за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2016 г.
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2016 г.

Министерство на младежта и спорта

НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища
НАРЕДБА № 1 от 17.05.2011 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища33

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
НАРЕДБА № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване72
НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити72
НАРЕДБА № 2 от 14.04.2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави72

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на вътрешните работи
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка
НАРЕДБА № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка

Комисия за регулиране на съобщенията

РЕШЕНИЕ № 432 от 29.08.2016 г. за изменение и допълнение на Правилата за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен
РЕШЕНИЕ № 1368 на КРС от 31.05.2012 г. за приемане на Правила за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен
РЕШЕНИЕ № 434 от 29.08.2016 г. за изменение на Техническите изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях
РЕШЕНИЕ № 1310 от 25.10.2007 г. за приемане на Технически изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тяхизм. _
РЕШЕНИЕ № 458 от 01.09.2016 г. за приемане на Правила за реда и сроковете за одобряване (съгласува¬не) на общи условия на договорите с потребителите на пощенски услуги
РЕШЕНИЕ № 461 от 01.09.2016 г. за приемане на Технически изисквания за осигуряване на оперативна съвмес¬тимост на потребителските цифрови телевизионни устройства

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 3488-НР от 13.09.2016 г. относно утвърждаване образци на книжа № 69-НР, № 70-НР и № 71-НР за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

 

Коментарите са затворени.