Държавен вестник, брой 73 от 16.09.2016 г.

Държавен вестник, брой 73 от 16.09.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за приемане на Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 декември 2014 г. – 20 юли 2015 г.
РЕШЕНИЕ за приемане на Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли 2015 г. – 20 декември 2015 г.
РЕШЕНИЕ за приемане на Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2014 г.
РЕШЕНИЕ за приемане на Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2015 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 от 10.09.2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност
НАРЕДБА за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 от 10.09.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за защита на конкуренцията за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 на МС от 18.05.2016 г. за одобряване на прогнозно разпределение на разходите за подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. и на допълнителни разходи за 2016 г.
РЕШЕНИЕ № 320 от 03.05.2016 г. за одобряване на Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите за периода 2016 – 2018 г.9

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2006 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на телета
НАРЕДБА № 14 от 3.02.2006 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на телета

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища
ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 30.10.2014 г. за провеждане на целодневна организация на учебния ден

Министерство на финансите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-6 от 2006 г. за реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“
НАРЕДБА № Н-6 от 29.06.2006 г. за реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“

Министерство на вътрешните работи
Държавна агенция „национална сигурност“

ИНСТРУКЦИЯ за допълнение на Инструкция № 3261 от 2011 г. за достъпа на Държавна агенция „Национална сигурност“ до информационни фондове на Министерството на вътрешните работи
ИНСТРУКЦИЯ № 3261 от 21.12.2011 г. за достъпа на Държавна агенция „Национална сигурност“ до информационни фондове на Министерството на вътрешните работи

Държавна агенция „национална сигурност“
министерство на вътрешните работи

ИНСТРУКЦИЯ № І-5 от 03.08.2016 г. за методиката за определяне на критериите при съвпадения, по които Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни за пътниците в Република България, превозвани по въздух, незабавно предоставя резервационни данни и резултатите от тяхното обработване на компетентните структури на Министерството на вътрешните работи и реда за предоставянето на данните

Държавна агенция „национална сигурност“
Агенция „митници“ към министъра на финансите

ИНСТРУКЦИЯ № I-3 от 28.07.2016 г. за реда за достъп на Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух, създадено в Държавна агенция „Национална сигурност“, до информационни фондове на Агенция „Митници“ към министъра на финансите
ИНСТРУКЦИЯ № І-4 от 28.07.2016 г. за методиката за определяне от Агенция „Митници“към министъра на финансите на предварително определени критерии за съпоставяне с получените и обработвани резервационни данни за пътниците от Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух, създадено в Държавна агенция „Национална сигурност“, и реда за предоставяне на резултатите от получени съвпадения на Агенция „Митници“

 

Коментарите са затворени.