Държавен вестник, брой 71 от 13.09.2016 г.

Държавен вестник, брой 71 от 13.09.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация
ЗАКОН за защита на класифицираната информация
ЗАКОН за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
ЗАКОН за ратифициране на Конвенция Минамата относно живака
РЕШЕНИЕ за приемане на Годишния доклад за дейността на Служба „Военна информация“ за 2015 г.
РЕШЕНИЕ за приемане на Годишния доклад за дейността на Държавна агенция „Разузнаване“ за 2015 г.
РЕШЕНИЕ за приемане на Годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2014 г.
РЕШЕНИЕ за приемане на Годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2015 г.
РЕШЕНИЕ за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие на изпълнението на Плана за действие към Визията за деинституционализация за периода 2009 – 2015 г.

Президент на републиката

УКАЗ № 295 за назначаване на бригаден генерал Цанко Иванов Стойков на длъжността командир на Военновъздушните сили и удостояването му с висше офицерско звание „генерал-майор“
УКАЗ № 296 за освобождаване на Светла Цветанова Стефанова от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Куба, в Доминиканската република и в Ямайка със седалище в гр. Хавана, Република Куба
УКАЗ № 297 за освобождаване на Румен Петров Петров от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Арабска република Египет със седалище в гр. Кайро
УКАЗ № 298 за назначаване на Любомир Николов Попов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Арабска република Египет със седалище в гр. Кайро

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 от 02.09.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Оптимизация на училищната мрежа“, „Осигуряване на съвременна образователна среда“ и „Без свободен час в училище“, одобрени с Решение № 271 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 от 08.04.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2016 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158 от 30.06.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2016 г. за стипендии за образователни резултати на общинските училища
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 от 02.09.2016 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 от 08.09.2016 г. за приемане на Устройствен правилник на Центъра за оценка на риска по хранителната верига
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Българската агенция по безопасност на храните
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 на МС от 2.06.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните16
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на земеделието и храните16
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173 на МС от 20.06.2011 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по горите16
НАРЕДБА за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета и преходните храни16
НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения – схема „Училищен плод“16
НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищно мляко“17
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Центъра за оценка на риска по хранителната верига17
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 от 09.09.2016 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на национален референдум с въпроси „Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?“, „Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?“ и „Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?“ на 6 ноември 2016 г.
РЕШЕНИЕ № 734 от 02.09.2016 г. за приемане на Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радио- честотния спектър в Република България

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-22 от 2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне
НАРЕДБА № Н-22 от 16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 3449-НР от 07.09.2016 г. относно утвърждаване образци на книжа за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.
РЕШЕНИЕ № 3453-ПВР/НР от 08.09.2016 г. относно анулиране на Приложение № 46-ПВР от изборните книжа, утвърдени с т. 1 на Решение № 3429-ПВР/НР от 28.08.2016 г. на ЦИК
РЕШЕНИЕ № 3429-ПВР/НР от 26.08.2016 г. относно утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и образци на общи изборни книжа при произвеждане едновременно на избори за президент и вицепрезидент на републиката и на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

 

Коментарите са затворени.