Държавен вестник, брой 70 от 09.09.2016 г.

Държавен вестник, брой 70 от 09.09.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2015 г.

Президент на републиката

УКАЗ № 287 за награждаване на г-н Марко Контичели – извънреден и пълномощен посланик на Италианската република в Република България, с орден „Стара планина“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 224 от 01.09.2016 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ПРАВИЛНИК за издаване на българските лични документи
ТАРИФА № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225 от 01.09.2016 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226 от 01.09.2016 г. за отменяне на Правилника за прилагане на Закона за митниците, приет с Постановление № 270 на Министерския съвет от 1998 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за митниците
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227 от 01.09.2016 г. за допълнение на Постановление № 380 на Министерския съвет от 2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 380 на МС от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230 от 02.09.2016 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, приет с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2008 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет

Министерство на финансите
министерство на земеделието и храните

ПРАВИЛНИК за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
НАРЕДБА № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности
НАРЕДБА № 15 от 8.04.2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности12
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за ра

Министерство на отбраната

НАРЕДБА № Н-18 от 23.08.2016 г. за условията и реда за привличане за сътрудничество от служба „Военна информация“ на български граждани или граждани на друга държава за изпълнение на разузнавателни задачи

Министерство на правосъдието

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър
НАРЕДБА № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии
НАРЕДБА № 2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии

 

Коментарите са затворени.