Държавен вестник, брой 69 от 02.09.2016 г.

Държавен вестник, брой 69 от 02.09.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 291 за награждаване на г-н Юрий Николаевич Исаков – извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Република България, с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 292 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Грохотно, община Девин, област Смолян, на 6 ноември 2016 г.
УКАЗ № 293 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Друмево, община Шумен, област Шумен, на 6 ноември 2016 г.
УКАЗ № 294 за насрочване на частичен избор за кмет на район „Младост“, Столична община, област Софияград, на 6 ноември 2016 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 от 26.08.2016 г. за допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 на МС от 25.03.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 на МС от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220 от 26.08.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г. , приета с Постановление № 68 на Министерския съвет от 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 от 26.08.2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта, приета с Постановление № 223 на Министерския съвет от 2015 г.
НАРЕДБА за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за социално отговорно поведение по чл. 10А от Закона за хазарта
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 222 от 26.08.2016 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
НАРЕДБА за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на ин витро диагностичните медицински изделия
НАРЕДБА за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на активни имплантируеми медицински изделия
НАРЕДБА за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на медицинските изделияпо чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за медицинските изделия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223 от 29.08.2016 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Центъра за оценка на риска по хранителната верига
ТАРИФА за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
ТАРИФА за таксите, които се събират от Центъра за оценка на риска по хранителната верига9

Министерство на отбраната

ТЕХНИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Репулика България, Министерството на отбраната на Чешката република, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Великото херцогство Люксембург, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, Министерството на националната отбрана на Португалската република и министъра на отбраната на Кралство Испания относно Европейската програма за тактически въздушен транспорти установяването в Испания на Европейски център за тактически въздушен транспорт
МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на националната отбрана на Република Литва, министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на националната отбрана на Румъния и Върховния щаб на Съюзническите сили в Европа относно Щабните елементи за интегриране на силите на НАТО , подписан на 30 март 2016 г. в Монс, Кралство Белгия23

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания
НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА № 20 от 27.10.2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозитес железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите
НАРЕДБА № 56 от 14.02.2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета
НАРЕДБА № 60 от 24.04.2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета

Българска народна банка

НАРЕДБА № 13 от 18.08.2016 г. за прилагането на международен номер на банкова сметка и за БАЕ кодове
НAРEДБА № 13 от 16.07.2009 г. за прилагането на международен номер на банкова сметка и за банковите кодове45
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти
НАРЕДБА № 3 от 16.07.2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи
НАРЕДБА № 16 от 16.07.2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 3429-ПВР/НР от 26.08.2016 г. относно утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и образци на общи изборни книжа при произвеждане едновременно на избори за президент и вицепрезидент на републиката и на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

 

Коментарите са затворени.