Държавен вестник, брой 68 от 30.08.2016 г.

Държавен вестник, брой 68 от 30.08.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 288 за освобождаване на Николай Христов Янков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ислямска република Афганистан
УКАЗ № 289 за освобождаване на Пламен Георгиев Шукюрлиев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Китайската народна република със седалище в гр. Пекин
УКАЗ № 290 за назначаване на Августина Кирилова Цветкова за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Босна и Херцеговина със седалище в гр. Сараево

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 от 25.08.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г. , приета с Постановление № 68 на Министерския съвет от 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216 от 25.08.2016 г. за изменение и допълнение на Постановление № 280 на Министерския съвет от 2004 г. за създаване на Център „Фонд за лечение на деца“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 на МС от 18.10.2004 г. за създаване на Център „Фонд за лечение на деца“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 на МС от 28.10.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 217 от 25.08.2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за ползване на студентските общежития и столове
НАРЕДБА за ползване на студентските общежития и столове
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218 от 25.08.2016 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89 на МС от 18.04.2016 г. за създаване на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ и за приемане на нейния устройствен правилник
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“
НАРЕДБА за заплатите на служителите в държавната администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 на МС от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности

Министерство на околната среда и водите

ПРОТОКОЛ от Нагоя за достъп до генетични ресурси и справедливо и равноправно разпределение на ползите, произтичащи от тяхното използване, към Конвенцията за биологичното разнообразие

Министерство на здравеопазването

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“
ПРАВИЛНИК за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на регионалните здравни инспекции

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА № 8121З-902 от 22.08.2016 г. за условията и реда за извършване на лична охрана на физически лица
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-465 от 2014 г. за организацията и функционирането на Националната Шенгенска информационна система на Република България
НАРЕДБА № 8121з-465 за организацията и функционирането на Националната Шенгенска информационна система на Република България

Министерство на енергетиката

НАРЕДБА № Е-РД-04-4 от 14.07.2016 г. за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, извършващи дейности по Закона за енергетиката

Министерство на младежта и спорта

НАРЕДБА № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта
НАРЕДБА № 4 от 25.07.2014 г. за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности37

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
НАРЕДБА № 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища50

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. октомври 2016 г.77

 

Коментарите са затворени.