Държавен вестник, брой 67 от 26.08.2016 г.

Държавен вестник, брой 67 от 26.08.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 283 за назначаване на Мартин Иванов Иванов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Финландия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Естония със седалище в гр. Хелзинки, Република Финландия
УКАЗ № 284 за освобождаване на Стефан Любомиров Тафров от длъжността постоянен представител на Република България към Организацията на обединените нации в Ню Йорк със седалище в гр. Ню Йорк, Съединени американски щати
УКАЗ № 285 за назначаване на Георги Великов Панайотов за постоянен представител на Република България към Организацията на обединените нации в Ню Йорк със седалище в гр. Ню Йорк, Съединени американски щати

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214 от 24.08.2016 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 447 на МС от 23.12.2014 г. за приемане на Устройствени правилници на Министерството на икономиката, на Министерството на енергетиката и на Министерството на туризма
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор4
РЕШЕНИЕ № 591 от 18.07.2016 г. за определяне на Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки
РЕШЕНИЕ № 551 на МС от 25.07.2014 г. за утвърждаване Списък на произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки

Комисия за финансов надзор

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация

Министерство на културата

НАРЕДБА № 1 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на деца и ученици в училищата по култура
НАРЕДБА № 3 от 1999 г. за приемане на деца и ученици в Националния учебен комплекс по култура с Лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия
НАРЕДБА № 4 от 2002 г. за приемане на ученици в Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“
НАРЕДБА № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата
НАРЕДБА № Н-5 от 8.09.2008 г. за приемане на ученици в училищата по изкуствата38
НАРЕДБА № 3 от 12.08.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на държавния план-прием за училищата по изкуствата и училищата по културата

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език
НАРЕДБА № 2 от 18.05.2009 г. за усвояването на книжовния български език
НАРЕДБА № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка

 

Коментарите са затворени.