Държавен вестник, брой 65 от 19.08.2016 г.

Държавен вестник, брой 65 от 19.08.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
РЕШЕНИЕ по Доклада за работата на Временната комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс
РЕШЕНИЕ за изменение и допълнение на Решение за създаване на Временна анкетна комисияза проучване на обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за удължаване на срока на действие на Временната анкетна комисия
РЕШЕНИЕ за създаване на Временна анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
РЕШЕНИЕ за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички случаи на грубо партизирано кадруване в държавната администрация и в други държавни структури и предприятия, извършено в периода август 2009 – март 2013 г.
РЕШЕНИЕ за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Народното събрание

Президент на републиката

УКАЗ № 204 за освобождаване на Красимир Димитров Стефанов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Австралийския съюз и в Нова Зеландия
УКАЗ № 205 за назначаване на Емилия Йорданова Стефанова-Велева за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Австралийския съюз
УКАЗ № 207 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, приет от ХLIІ Народно събрание на 24 октомври 2013 г. , и мотивите към указа

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 от 31.10.2013 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 на МС от 28.03.1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 на МС от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 от 01.11.2013 г. за изменение на Постановление № 84 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на средищните училищав Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училищаи приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 на МС от 6.04.2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финан
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 от 01.11.2013 г. за изменение на Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, приет с Постановление № 216 на Министерския съвет от 2008 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за регионалното развитие
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 от 01.11.2013 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на младежта и спорта
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Антидопинговия център
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253 от 01.11.2013 г. за изменение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2011 г.
НАРЕДБА за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични
РЕШЕНИЕ № 660 от 01.11.2013 г. за изменение на списъци на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фаунаи за приемане на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
РЕШЕНИЕ № 122 на МС от 2.03.2007 г. за приемане на списък на защитените зони за опазване на дивите птици и на списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
РЕШЕНИЕ № 802 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
РЕШЕНИЕ № 664 от 01.11.2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици и мергели, от находище „Мадлен“, разположено в землището на с. Горско Сливово, общинаЛетница, област Ловеч, на „Хидробетон“ – ООД, с. Казичене, Столична община

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № Із-1681 от 2012 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна на служителите на МВР, работещи при специфични условия и рискове за живота и здравето, и на ободряващи напитки на служителите на МВР, които работят на смени
НАРЕДБА № Із-1681 от 2012 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна на служителите на МВР, работещи при специфични условия и рискове за живота и здравето, и на ободряващи напитки на служителите на МВР, които работят на смени
ИНСТРУКЦИЯ за допълнение на Инструкция № Iз-37 от 2012 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители от МВР
ИНСТРУКЦИЯ № Iз-37 от 12.01.2012 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители в Министерството на вътрешните работи

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА № 7 от 28.10.2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България
НАРЕДБА № 12 от 15.03.2004 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения в и от официалната сортова листа на Република България

Министерство на икономиката и енергетиката

НАРЕДБА № 16-1399 от 11.10.2013 г. за изискванията за местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейности за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства
НАРЕДБА № 24 от 8.03.2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-28-208 от 25.09.2013 г. за утвърждаване на списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз за включване в състава на биоциди
ЗАПОВЕД № РД-28-10 от 25.01.2013 г. за утвърждаване на списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз за включване в състава на биоциди

 

Коментарите са затворени.