Държавен вестник, брой 63 от 12.08.2016 г.

Държавен вестник, брой 63 от 12.08.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199 от 04.08.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 от 04.08.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 201 от 04.08.2016 г. за приемане на Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието
НАРЕДБА за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието
НАРЕДБА за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 от 08.08.2016 г. за изменение на Наредбата за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол на Република България, приета с Постановление № 274 на Министерския съвет от 2006 г.
НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол на Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 от 09.08.2016 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, приет с Постановление № 23 на Министерския съвет от 2008 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“
РЕШЕНИЕ № 642 от 04.08.2016 г. за утвърждаване на образци на регистрационни карти, които се издават от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет
РЕШЕНИЕ № 659 от 08.08.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скално- облицовъчни материали – варовици, от находище „Луковит“, участък „Луковит – Север“, участък „Луковит – Централен“ и участък „Луковит – Южен“, община Луковит, област Ловеч, на „Илинденски мрамор“ – ООД, гр. Сандански
РЕШЕНИЕ № 660 от 08.08.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Сухата скала“, разположено в землището на гр. Суворово, община Суворово, област Варна, на „Хидрострой“ – АД, София

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжаи за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа
НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжаи за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа
НАРЕДБА № 39 от 21.11.2007 г. за разкриване на дялово участие в публично дружество
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества (бр. 85 от 2011 г. ; изм., бр. 52 от 2015 г. )
НАРЕДБА № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружестваот затворен тип и управляващите дружества
НАРЕДБА № 38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници
НАРЕДБА № 50 от 19.06.2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им
НАРЕДБА № 11 от 3.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружествои дружество

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 3346-МИ от 05.08.2016 г. относно изменение и допълнение на изборни книжа, утвърдени с Решение № 1512-МИ от 4 август 2015 г. на ЦИК, допълнено с Решение № 1961-МИ от 07.09.2015 г. на ЦИК
РЕШЕНИЕ № 1512-МИ на ЦИК от 4.08.2015 г. относно утвърждаване образци на изборните книжа за произвеждане на избори за общински съветници и кметове

 

Коментарите са затворени.