Държавен вестник, брой 60 от 02.08.2016 г.

Държавен вестник, брой 60 от 02.08.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112
ЗАКОН за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
ЗАКОН за приватизация и следприватизационен контрол
ЗАКОН за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
ЗАКОН за данък върху добавената стойност
РЕШЕНИЕ за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България
РЕШЕНИЕ за избиране на управител на Националния осигурителен институт
РЕШЕНИЕ за избиране на подуправител на Националния осигурителен институт

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 9 от 28.07.2016 г. по конституционно дело № 8 от 2016 г.
РЕШЕНИЕ за произвеждане на национален референдум

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА № 8121З-776 от 29.07.2016 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121з-407 от 11.08.2014 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители21

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Коментарите са затворени.