Държавен вестник, брой 59 от 29.07.2016 г.

Държавен вестник, брой 59 от 29.07.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за кредитите за недвижими имоти на потребители
ВАЛУТЕН ЗАКОН23
ЗАКОН за кредитните институцииизм. и доп. _23
ЗАКОН за потребителския кредитизм. и доп. _23
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение
ЗАКОН за професионалното образование и обучение
ЗАКОН за автомобилните превози54
ЗАКОН за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните54
ЗАКОН за насърчаване на заетостта54
ЗАКОН за признаване на професионални квалификации54
ЗАКОН за туризма54
КОДЕКС на труда54
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи
ЗАКОН за платежните услуги и платежните системи
ЗАКОН за Българската народна банка65
ЗАКОН за защита на потребителите65
ЗАКОН за кредитните институции65
ЗАКОН за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници
РЕШЕНИЕ за избиране на председател на Комисията за финансов надзор

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183 от 22.07.2016 г. за допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, одобрена с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2000 г.
ТАРИФА № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81 на МС от 10.05.2000 г. за одобряване на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта
ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184 от 22.07.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 от 22.07.2016 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират по реда на Закона за закрила на детето за разглеждане на документите за издаване на лицензза предоставяне на социална услуга за деца и за подновяване на издаден лиценз
ТАРИФА за таксите, които се събират по реда на Закона за закрила на детето за разглеждане на документите за издаване на лицензза предоставяне на социална услуга за деца и за подновяване на издаден лиценз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 от 22.07.2016 г. за изменение и допълнение на Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 на МС от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 187 от 22.07.2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия, приета с Постановление № 191 на Министерския съвет от 2004 г.
НАРЕДБА за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия
ТАРИФА № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 от 25.07.2016 г. за изменение и допълнение на Методиката за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове – обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с Постановление № 9 на Министерския съвет от 2015 г.
МЕТОДИКА за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове – обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 на МС от 19.01.2015 г. за приемане на Методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове – обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и на Методика за определяне на минималния размер на наемната цена за морските плажове по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
МЕТОДИКА за определяне на минималния размер на наемната цена за морските плажове по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
РЕШЕНИЕ № 598 от 22.07.2016 г. за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
РЕШЕНИЕ № 122 на МС от 2.03.2007 г. за приемане на списък на защитените зони за опазване на дивите птици и на списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Министерство на околната среда и водите

ДОПЪЛНЕНИЕ на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители с добавяне на ново Приложение Ж
СТОКХОЛМСКА КОНВЕНЦИЯ за устойчивите органични замърсители
ИЗМЕНЕНИЕ и допълнение на Приложение А на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители75
СТОКХОЛМСКА КОНВЕНЦИЯ за устойчивите органични замърсители75
ИЗМЕНЕНИЕ и допълнение на Приложение А на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители75
СТОКХОЛМСКА КОНВЕНЦИЯ за устойчивите органични замърсители75
ИЗМЕНЕНИЕ и допълнение на Приложение А на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители75
СТОКХОЛМСКА КОНВЕНЦИЯ за устойчивите органични замърсители75
ИЗМЕНЕНИЕ и допълнение на Приложение А на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители76
СТОКХОЛМСКА КОНВЕНЦИЯ за устойчивите органични замърсители76
ИЗМЕНЕНИЕ и допълнение на Приложение А на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители76
СТОКХОЛМСКА КОНВЕНЦИЯ за устойчивите органични замърсители76
ИЗМЕНЕНИЕ и допълнение на Приложение А на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители76
СТОКХОЛМСКА КОНВЕНЦИЯ за устойчивите органични замърсители76
ИЗМЕНЕНИЕ и допълнение на Приложения А и В на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители
СТОКХОЛМСКА КОНВЕНЦИЯ за устойчивите органични замърсители
ИЗМЕНЕНИЕ и допълнение на Приложение Б на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители
СТОКХОЛМСКА КОНВЕНЦИЯ за устойчивите органични замърсители
ИЗМЕНЕНИЕ и допълнение на Приложение А на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители
СТОКХОЛМСКА КОНВЕНЦИЯ за устойчивите органични замърсители
ИЗМЕНЕНИЕ и допълнение на Приложение А на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители80
СТОКХОЛМСКА КОНВЕНЦИЯ за устойчивите органични замърсители80
ИЗМЕНЕНИЕ и допълнение на Приложение А на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители81
СТОКХОЛМСКА КОНВЕНЦИЯ за устойчивите органични замърсители81
ИЗМЕНЕНИЕ и допълнение на Приложение А на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители81
СТОКХОЛМСКА КОНВЕНЦИЯ за устойчивите органични замърсители81
ИЗМЕНЕНИЕ и допълнение на Приложение А на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители82
СТОКХОЛМСКА КОНВЕНЦИЯ за устойчивите органични замърсители82
ИЗМЕНЕНИЕ и допълнение на Приложения А и В на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители
СТОКХОЛМСКА КОНВЕНЦИЯ за устойчивите органични замърсители

Комисия за защита на конкуренцията

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Комисията за защита на конкуренцията
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Комисията за защита на конкуренцията

Министерство на финансите

НАРЕДБА № 4 от 22.07.2016 г. за определяне на реда за съгласуване на проектите на документи по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 1512 от 11.02.2016 г. по административно дело № 7493 от 2015 г.
НАРЕДБА № 8121з-592 от 25.05.2015 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в Министерството на вътрешните работи108
РЕШЕНИЕ № 8585 от 11.07.2016 г. по административно дело № 5450 от 2016 г.
НАРЕДБА № 8121з-592 от 25.05.2015 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в Министерството на вътрешните работи112

Поправка

НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 08.06.2016 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на строежите112

 

Коментарите са затворени.