Държавен вестник, брой 58 от 26.07.2016 г.

Държавен вестник, брой 58 от 26.07.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за митниците
ЗАКОН за митниците
ЗАКОН за Националната агенция за приходите
ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
ЗАКОН за данък върху добавената стойност
ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
КОДЕКС на търговското корабоплаване
ЗАКОН за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
ЗАКОН за промишления дизайн
ЗАКОН за марките и географските означения
ЗАКОН за чистотата на атмосферния въздух
ЗАКОН за ветеринарномедицинската дейност
ЗАКОН за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
ЗАКОН за фуражите
ЗАКОН за подпомагане на земеделските производители24
ЗАКОН за генетично модифицирани организми24
ЗАКОН за българите, живеещи извън Република България24
ЗАКОН за автомобилните превози24
ЗАКОН за железопътния транспорт24
ЗАКОН за биологичното разнообразие24
РЕШЕНИЕ за приемане на Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2013 г.
РЕШЕНИЕ за приемане на Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2014 г.
РЕШЕНИЕ за приемане на Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2015 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177 от 18.07.2016 г. за изменение на Тарифата за таксите, които се събират от Министерството на образованието и науката, одобрена с Постановление № 103 на Министерския съвет от 2003 г.
ТАРИФА за таксите, които се събират от Министерството на образованието и науката
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178 от 18.07.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г. , приета с Постановление № 68 на Министерския съвет от 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 от 18.07.2016 г. за допълнение на Постановление № 146 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146 на МС от 9.06.2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 от 18.07.2016 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, приет с Постановление № 254 на Министерския съвет от 2006 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за държавната собственост
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 от 18.07.2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта, приета с Постановление № 270 на Министерския съвет от 2012 г.
НАРЕДБА за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182 от 18.07.2016 г. за изменение и допълнение на Постановление № 382 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили до 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 на МС от 30.12.2015 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили до 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 на МС от 1.04.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната
РЕШЕНИЕ № 593 от 20.07.2016 г. за условията и реда за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори
РЕШЕНИЕ № 788 от 28.11.2014 г. за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори31

Министерство на икономиката

СПОРАЗУМЕНИЕ за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Унгария

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО за сътрудничество в областта на съобщенията и информационните технологии между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Министерството на съобщенията и информационните технологии на Ислямска република Иран

Министерство на отбраната

ПРАВИЛНИК за отменяне на Правилника за прилагането на система за финансов мениджмънт в Министерството на отбраната
ПРАВИЛНИК за прилагането на система за финансов мениджмънт в Министерството на отбраната

Висш съдебен съвет

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България
ПРАВИЛНИК за администрацията на Прокуратурата на Република България

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2007 г. за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности за трансплантация, финансирани от Министерството на здравеопазването
НАРЕДБА № 29 от 2007 г. за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от Министерството на здравеопазването
НАРЕДБА № 12 от 30.12.2015 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА № 11 от 15.07.2016 г. за условията, при които карантинни вредители, растения, растителни продукти и други обекти могат да се използват за научни изследвания и селекция
НАРЕДБА № 1 от 4.01.2002 г. за условията, при които вредители, растения, растителни и други продукти се използват за научноизследователски цели и селекция44
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз
НАРЕДБА № 21 от 10.12.2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № 8121з-212 от 24.02.2015 г. относно утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВРизм. _51

 

Коментарите са затворени.