Държавен вестник, брой 57 от 22.07.2016 г.

Държавен вестник, брой 57 от 22.07.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за администрацията
ЗАКОН за администрацията
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за администрацията
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за държавния служител
ЗАКОН за държавния служител
КОДЕКС на труда
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър
ЗАКОН за кадастъра и имотния регистър
ЗАКОН за горите
ЗАКОН за изменение и допълнение на Изборния кодекс
ИЗБОРEН КОДЕКС
ЗАКОН за административно-териториалното устройство на Република България

Президент на републиката

УКАЗ № 240 за освобождаване на полковник Юлиан Василев Харалампиев от длъжността заместник-началник на Националната служба за охрана
УКАЗ № 241 за назначаване на подполковник Емил Симеонов Тонев на длъжността заместник-началник на Националната служба за охрана

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173 от 13.07.2016 г. за приемане на Наредба за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове
НАРЕДБА за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174 от 14.07.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г. , приета с Постановление № 68 на Министерския съвет от 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 от 14.07.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. по бюджетите на общини за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2016 г.
РЕШЕНИЕ № 572 от 12.07.2016 г. за изменение и допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 20.07.2009 г. за приемане на Списък на регулираните професии в Република България
РЕШЕНИЕ № 619 на МС от 20.07.2009 г. за приемане Списък на регулираните професии в Република България

Министерство на финансите

НАРЕДБА № Н-3 от 08.07.2016 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество

 

Коментарите са затворени.