Държавен вестник, брой 54 от 15.07.2016 г.

Държавен вестник, брой 54 от 15.07.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване
ЗАКОН за сдружения за напояване
РЕШЕНИЕ във връзка с лятната ваканция на Народното събрание за 2016 г.

Президент на републиката

УКАЗ № 233 за освобождаване на бригаден генерал Данчо Димитров Дяков от длъжността помощник-началник на щаба J9 – цивилно-военни взаимоотношения и партньорство в Съюзното командване на силите на НАТО в Брунсум, Холандия, и назначаването му на длъжността съветник на Върховния главнокомандващ на въоръжените сили по военната сигурност, считано от 2 август 2016 г.
УКАЗ № 234 за награждаване на г-н Такаши Коидзуми – извънреден и пълномощен посланик на Япония в Република България, с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 235 за награждаване на г-жа Аник ван Калстър – извънреден и пълномощен посланик на Кралство Белгия в Република България, с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 236 за награждаване на г-н Ксавие Лапер дьо Кабан – извънреден и пълномощен посланик на Френската република в Република България, с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 238 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Петърница, община Долни Дъбник, област Плевен, на 2 октомври 2016 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163 от 08.07.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г. , приета с Постановление № 68 на Министерския съвет от 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164 от 08.07.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2016 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165 от 08.07.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2016 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166 от 08.07.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 от 08.07.2016 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 – 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 от 08.07.2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.
НАРЕДБА за пенсиите и осигурителния стаж
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169 от 11.07.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170 от 11.07.2016 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на служба „Военна информация“и Класификатор на длъжностите в служба „Военна информация“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230 от 11 октомври 2010 г. за приемане на Правилник за организацията и дейността, специфичните условия и ред за назначаване на личния състав и за изпълнение и прекратяване на службата в служба „Военна информация“ и Класификатор на длъжностите на военнослужещите в служба „Военна информация“
КЛАСИФИКАТОР на длъжностите в администрацията
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 на МС от 1.04.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на служба „Военна информация“21
КЛАСИФИКАТОР на длъжностите в служба „Военна информация“46

Министерство на отбраната

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Централно военно окръжие
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Централнo военно окръжие56
НАРЕДБА № Н-16 от 30.06.2016 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения при изпълнение на военната служба на военнослужещите от служба „Военна полиция“
НАРЕДБА № Н-11 от 31.08.2012 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите от служба „Военна полиция“
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2012 г. за реда за разпределяне на служебното време на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, неговото отчитане извън нормалната му продължителност и определяне на допълнителното възнаграждение за изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време и за изпълнение на службата през почивни дни и в дните на официални празници
НАРЕДБА № Н-18 от 19.12.2012 г. за реда за разпределяне на служебното време на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, неговото отчитане извън нормалната му продължителн

Комисия за регулиране на съобщенията

РЕШЕНИЕ № 355 от 23.06.2016 г. за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ при осъществяване на обществени електронни съобщения

Поправка

КОНВЕНЦИЯ за опазване на Черно море от замърсяване64

 

Коментарите са затворени.