Държавен вестник, брой 53 от 12.07.2016 г.

Държавен вестник, брой 53 от 12.07.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 221 за освобождаване на Катя Илиева Делева от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Южна Африка със седалище в гр. Претория
УКАЗ № 222 за освобождаване на Ангел Симеонов Димитров от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Сърбия със седалище в гр. Белград
УКАЗ № 223 за освобождаване на Георги Атанасов Карастаматов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Армения със седалище в гр. Ереван
УКАЗ № 224 за освобождаване на Светлан Христов Стоев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Швеция със седалище в гр. Стокхолм
УКАЗ № 227 за изменение на Указ № 85 от 28 февруари 2012 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания
УКАЗ № 85 от 28 февруари 2012 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания
УКАЗ № 228 за удостояване на генерал-майор Любчо Спасов Тодоров с висше офицерско звание „генерал-лейтенант“, считано от 30 юни 2016 г.
УКАЗ № 229 за освобождаване на комодор Мален Стефанов Чубенков от длъжността командир на Военноморската база и назначаването му на длъжността командир на флотилия бойни и спомагателни кораби, считано от 1 юли 2016 г.
УКАЗ № 230 за назначаване на капитан I ранг Никола Стоянов Каранов на длъжността заместник-командир на Военноморските сили и удостояването му с висше офицерско звание „комодор“
УКАЗ № 231 за назначаване на полковник Митко Стефанов Григоров на длъжността директор на дирекция „Логистика“ на Министерството на отбраната
УКАЗ № 232 за удостояване на генерал-майор Пламен Асенов Атанасов с висше офицерско звание „генерал-лейтенант“, считано от 30 октомври 2016 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 от 05.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 на МС от 10.05.2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г.13

Министерство на здравеопазването

ДВУГОДИШНО СПОРАЗУМЕНИЕ за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Регионалния офис на Световната здравна организация за Европа 2016 – 2017 г.14

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19. „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 201

Българска народна банка

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 27 от 2014 г. за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа
НАРЕДБА № 27 от 13.03.2014 г. за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа

 

Коментарите са затворени.