Държавен вестник, брой 52 от 08.07.2016 г.

Държавен вестник, брой 52 от 08.07.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за водите
ЗАКОН за водите
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за културното наследство
ЗАКОН за културното наследство
ЗАКОН за ратифициране на Протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Черна гора

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 от 01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 на МС от 20.05.2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 от 04.07.2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014 – 2020 г.
РЕШЕНИЕ № 544 от 04.07.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище „Сазлъка“, разположено в землището на с. Съединение, община Сунгурларе, област Бургас, на „Билдинг – ЗАХ“ – ЕООД, Бургас
РЕШЕНИЕ № 545 от 04.07.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци, от находище „Чаирите“, участък „Северен 2008“, разположено в землището на с. Китка, община Аврен, област Варна, на „Лонгоз 04“ – ООД, Варна

Министерство на културата

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавен културен институт „Културен център „Двореца“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавен културен институт „Културен център „Двореца“ – Балчик34
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Музей „Борис Христов“ – София
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на музей „Борис Христов“ – София
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Музей „Христо Ботев“ – Калофер
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Музей „Васил Левски“ – Карлово

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми
НАРЕДБА № 11 от 15.05.2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените операционни програми
НАРЕДБА № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брегана екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка на кораба с брега
НАРЕДБА № 7 от 2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка на кораба с брега

Министерство на финансите

НАРЕДБА № Н-2 от 30.06.2016 г. за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз
НАРЕДБА № Н-2 от 24.03.2009 г. за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз

Национален осигурителен институт

ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № 5 от 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник
ИНСТРУКЦИЯ № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник

 

Коментарите са затворени.