Държавен вестник, брой 51 от 05.07.2016 г.

Държавен вестник, брой 51 от 05.07.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор
ЗАКОН за вътрешния одит в публичния сектор
ЗАКОН за Българската народна банка
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
ЗАКОН за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия
ЗАКОН за защита при бедствия
ЗАКОН за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112
ЗАКОН за местното самоуправление и местната администрация
ЗАКОН за водите
ЗАКОН за устройство на територията
ЗАКОН за ратифициране на Споразумение за създаване на регионален доверителен фонд на Европейския съюз в отговор на сирийската криза, „Фонд Мадад“, и неговите вътрешни правила между Генералната дирекция за сътрудничество за развитие на Италианското министерство на външните работи и международното сътрудничество и Европейската комисия от името на Европейския съюз и на Сертификат за принос на донорите, част от Приложение II от Споразумението за създаване на регионален доверителен фонд на Европейския съюз в отговор на сирийската криза, „Фонд Мадад“, и неговите вътрешни правила между Генералната дирекция за сътрудничество за развитие на Италианското министерство на външните работи и международното сътрудничество и Европейската комисия от името на Европейския съюз
РЕШЕНИЕ за избиране на председател на Комисията за защита на конкуренцията
РЕШЕНИЕ за избиране на заместник-председател на Комисията за защита на конкуренцията
РЕШЕНИЕ за избиране на член на Комисията за защита на конкуренцията
РЕШЕНИЕ за избиране на член на Комисията за защита на конкуренцията
РЕШЕНИЕ за избиране на член на Комисията за защита на конкуренцията
РЕШЕНИЕ за избиране на член на Комисията за защита на конкуренцията
РЕШЕНИЕ за избиране на член на Комисията за защита на конкуренцията
РЕШЕНИЕ за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител и подуправител на Националния осигурителен институт, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и процедурата за избор от Народното събрание
РЕШЕНИЕ за освобождаване на член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол

Президент на републиката

УКАЗ № 209 за наименуване на географски обекти в Антарктика
УКАЗ № 210 за награждаване на проф. Енчо Николов Попов с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 211 за награждаване на г-н Петро Порошенко – президент на Украйна, с орден „Стара планина“ с лента
УКАЗ № 212 за насрочване на частичен избор за кмет на община Главиница, област Силистра, на 2 октомври 2016 г.
УКАЗ № 213 за назначаване на Борис Генадиев Борисов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Държавата Кувейт със седалище в гр. Кувейт

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 8 от 28.06.2016 г. по конституционно дело № 9 от 2015 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154 от 28.06.2016 г. за изменение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 на МС от 20.07.2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 от 29.06.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 369 от 22.12.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2015 г. по бюджетите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на общини
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 от 30.06.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на учебници и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 от 30.06.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2016 г. за финансово осигуряване на дейностите по Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития“ от Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158 от 30.06.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2016 г. за стипендии за образователни резултати на общинските училища
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159 от 30.06.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.

Министерство на финансите

ГАРАНЦИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ между Банката за развитие на Съвета на Европа в качеството на бенефициент и Република България в качеството на гарант

Висш съдебен съвет

ПРАВИЛНИК за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация
ПРАВИЛНИК за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация71

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон72

 

Коментарите са затворени.