Нов регламент на ЕС намаляват бюрокрацията, свързана с официалните документи на гражданите

imagesЕвропейският парламент прие днес регламента, предложен от Комисията с цел да се намалят разходите и формалностите за гражданите, които трябва да представят официален документ в друга държава от ЕС. С новия регламент ще се сложи край на редица бюрократични процедури свързани с изискванията за заверено копие и заверен превод на официални документи и поставяне на печати за автентичност, съобщават от пресцентъра на Европейската Комисия.

 

 

Европейската комисия днес представи планове за нова, ориентирана към резултатите рамка за партньорство, за да мобилизира и съсредоточи действията и ресурсите на ЕС във външната ни дейност за управление на миграцията. ЕС ще се стреми към специално адаптирани партньорства с ключови държави на произход и транзитно преминаване, като се използват всички политики и инструменти, с които разполага ЕС, за да се постигнат конкретни резултати. Въз основа на европейската програма за миграцията приоритетите са спасяването на човешки живот по море, увеличаването на връщанията, предоставянето на възможност на мигрантите и бежанците да останат по-близо до домовете си и в дългосрочен план — подпомагане на развитието на третите държави, за да се отстранят първопричините за незаконната миграция. Приносът на държавите членки в тези партньорства — дипломатически, технически и финансов — ще бъде от основно значение за постигането на резултати.

Миграционният натиск е новото „нормално положение“ както за ЕС, така и за партньорските държави и е част от по-широка глобална криза на разселване. За да отвърнем на това съвместно по разумен начин, се изисква по-координиран, систематичен и структуриран подход, съчетаващ интересите на ЕС и интересите на нашите партньори. Подновеното партньорство с трети държави ще приеме формата на специално адаптирани „пактове“, които ще бъдат разработени в съответствие със ситуацията и нуждите на всяка държава партньор, в зависимост от това дали тя е държава на произход, на транзитно преминаване или държава, приемаща голям брой разселени лица. В краткосрочен план ще сключим пактове с Йордания и Ливан и ще предприемем стъпки за договаряне на пактове с Нигер, Нигерия, Сенегал, Мали и Етиопия. Освен това възнамеряваме да увеличим ангажираността си с Тунис и Либия.

Ще се използва пълният набор от политики и външни инструменти на ЕС:

  • Целенасочен ангажимент: Помощта и политиките на ЕС ще бъдат адаптирани с цел постигане на конкретни резултати; краткосрочните цели са спасяването на човешки живот в Средиземно море, повишаването на процентите на връщане в държавите на произход и транзитно преминаване и даването на възможност на мигрантите и бежанците да останат близо до дома и да избегнат предприемането на опасни пътувания. Незабавните действия с партньорите ще се съсредоточат върху подобряването на законодателната и институционалната рамка за миграцията и изграждането на капацитет в областта на управлението на границите и миграцията, включително осигуряване на защита за бежанците. Комбинация от положителни и отрицателни стимули ще бъдат интегрирани в политиката за развитие и в търговската политика на ЕС, за да бъдат възнаграждавани тези държави, които желаят да си сътрудничат ефективно с ЕС в областта на управлението на миграцията, и за да се гарантира, че има последствия за тези, които отказват.
  • Засилена подкрепа: Всички политики, инструменти и ресурси на ЕС ще способстват за рамката за партньорство по новаторски, целенасочен и съгласуван начин. От полза за този процес ще бъдат и повишените усилия за изпълнение на плана за действие от Валета, включително финансовите му аспекти. Финансовата подкрепа и инструментите на политиката за развитие и за съседство ще засилят изграждането на капацитет на местно равнище, включително в областта на граничния контрол, процедурите за убежище, борбата с контрабандата и усилията за реинтеграция.
  • Разбиването на бизнес модела на трафикантите на хора, които се стремят да експлоатират мигрантите за печалба, е от основно значение за борбата с незаконната миграция. Ефективните връщания ще бъдат от решаващо значение за тази цел. Необходимо е и да се използва опитът от сътрудничеството с Турция и държавите от Западните Балкани, както и от EUNAVFOR MED операция SOPHIA за ефективно постигане на резултати. От помощ за координиране на сътрудничеството на ЕС ще бъде по-нататъшното разполагане на европейски служители за връзка по въпросите на миграцията в приоритетни държави на произход и на транзитно преминаване. На ключови места ще бъдат финализирани платформи за сътрудничество на ЕС в областта на борбата с контрабандата на мигранти.
  • Създаване на законни пътища: За да се разубедят хората да осъществяват тези рисковани пътувания, се изискват и алтернативни законни пътища за Европа и по-голям хуманитарен капацитет за приемане, по-близо до мястото им на произход. ЕС ще подкрепи създаването на ръководена от ООН схема за презаселване в световен мащаб, която ще допринесе за справедливо поделяне на разселените лица и допълнително ще възпре незаконните движения. Предстоящото предложение за структурирана система за презаселване ще бъде пряко доказателство за ангажимента на ЕС.
  • Финансови инструменти: Финансовите средства, предназначени за справяне с първопричините за незаконната миграция и принудителното разселване, ще бъдат увеличени, както и гъвкавостта за изпълнение на програмите. Новият партньорски подход ще използва умело съчетание от краткосрочни ресурси и дългосрочни финансови инструменти, за да се постигнат незабавни резултати, но и да се отстранят основните причини за миграцията. В краткосрочен план Доверителният фонд за Африка ще бъде подсилен с 1 милиард евро, от които 500 милиона евро от резерва на Европейския фонд за развитие, а 500 милиона евро ще бъдат поискани от държавите членки. Освен това традиционните финансови програми следва да бъде преориентирани. В по-дългосрочен план Комисията предлага да се преразгледат из основи обхватът и естеството на традиционните модели за сътрудничество за развитие. През есента на 2016 г. Комисията ще представи предложение за нов фонд като част от амбициозен външен инвестиционен план за мобилизиране на инвестиции в развиващите се трети държави въз основа на опита от успешния План за инвестиции за Европа. За тази цел ще бъдат мобилизирани 3,1 милиарда евро, които се очаква да доведат до общи инвестиции до 31 милиарда евро, с потенциал за увеличение до 62 милиарда евро, ако държавите членки и другите партньори допринесат със същите суми като ЕС. Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) също вече работи по инициатива за мобилизиране на допълнително финансиране в Африка през следващите пет години. Външният инвестиционен план ще се съсредоточи и върху целенасочена помощ за подобряване на бизнес средата в засегнатите държави.
  • Съвместна работа: Новото партньорство обединява усилията на ЕС и неговите държави членки за постигане на резултати. Нуждаем се от съгласуван ангажимент и умножаване на ресурсите, за да постигнем споделени цели. Държавите членки се призовават да дадат своя принос, като предоставят еквивалентни финансови ресурси и работят в партньорство с ЕС за осъществяване на пактовете.

Контекст

Европа е изправена пред безпрецедентни незаконни миграционни потоци, предизвикани от геополитически и икономически фактори. Те се стимулират от безскрупулни контрабандисти, които се стремят да извлекат печалба от отчаянието на най-уязвимите лица. Изминалата година след приемането на европейската програма за миграцията показа, че политиката в областта на миграцията в границите на Съюза и извън него е пряко обвързана. От решаващо значение за постигането на външните цели е предприемането на солидни действия в рамките на ЕС — за да се възпрат контрабандата и незаконното влизане и за да се покаже, че съществуват законни пътища.

ЕС вече предприе редица стъпки през последната година за усъвършенстване на работата си с външните партньори. Диалозите на високо равнище относно миграцията и прегледите на европейската политика за съседство внесоха нов акцент в отношенията с ключовите държави по отношение на миграцията. На срещата на върха, проведена във Валета през ноември 2015 г., въпросите на миграцията бяха поставени в центъра на отношенията на ЕС с африканския континент. Сътрудничеството с Турция бе от основно значение за справянето с експлоатацията на уязвими хора, стремящи се да пресекат Егейско море. По този начин бе осигурена по-голяма хуманитарна помощ в Турция успоредно с отварянето на нови законни канали към ЕС. С изявлението на ЕС и Турция бяха установени нови начини за въвеждане на ред в миграционните потоци и спасяване на човешки живот. Синхронизирането на управлението на миграцията от двете страни доведе до безпрецедентна степен на сътрудничество.

Срещата на високо равнище, посветена на маршрута през Западните Балкани, проведена на 25 октомври, и последващите седмични видеоконференции също доведоха до силна координация и по-добро споделяне на информация между държавите — членки на ЕС, и нашите непосредствени съседи по друг важен миграционен маршрут.

Финансовите инструменти на ЕС подпомагат изграждането на по-добро бъдеще близо до дома за лицата, които в противен случай вероятно щяха да бъдат готови да рискуват живота си по време на опасно незаконно пътуване към Европа от различни места. Регионалният доверителен фонд за Сирия, Извънредният доверителен фонд за Африка и Механизмът за бежанците в Турциядопълниха съществуващите финансови програми.

Коментарите са затворени.