Държавен вестник, брой 47 от 21.06.2016 г.

Държавен вестник, брой 47 от 21.06.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 


Дата на влизане в сила (*)

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за допълнение на Наказателния кодекс
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Конвенция № 102 на Международната организация на труда за социална сигурност , 1952 г.
ЗАКОН за ратифициране на Конвенция № 102 на Международната организация на труда за социална сигурност, 1952 г.
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
ЗАКОН за енергетиката
ЗАКОН за ограничаване изменението на климата
ЗАКОН за ратифициране на Гаранционното споразумение за заем за Фонда за гарантиране на влоговете в банките в България между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие
ЗАКОН за ратифициране на Гаранционното споразумение(Проект за укрепване на гарантирането на влоговете) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
РЕШЕНИЕ за промени в ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество

Президент на републиката

УКАЗ № 181 за награждаване на проф. Камен Димов Велев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 6 от 14.06.2016 г. по конституционно дело № 1 от 2016 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145 от 16.06.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2016 г.

Министерство на отбраната

ПРОТОКОЛ между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Република Сърбия за сътрудничество в областта на осигуряването с географски материали и информация

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 08.06.2016 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на строежите
НАРЕДБА № 2 от 6.10.2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения35

Държавна агенция „Национална сигурност“

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № І-4 от 2015 г. за кариерното развитие в Държавна агенция „Национална сигурност“
НАРЕДБА № І-4 от 13.11.2015 г. за кариерното развитие в Държавна агенция „Национална сигурност“

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЕТИЧЕН КОДЕКС за поведение на държавните служители в Министерството на вътрешните работи41

 

Коментарите са затворени.