Държавен вестник бр. 46 от 17.06.2016 г.

Държавен вестник, брой 46 от 17.06.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

ЗАКОН за допълнение на Закона за радиото и телевизията
ЗАКОН за радиото и телевизията
РЕШЕНИЕ по Доклада за дейността на Временната анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката в Република България към 31 януари 2015 г.
РЕШЕНИЕ за промени в състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество
РЕШЕНИЕ за промени в състава и ръководството на Комисията по икономическа политика и туризъм
РЕШЕНИЕ за промени в състава и ръководството на Комисията по културата и медиите
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по външна политика
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по образованието и науката
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по енергетика
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по здравеопазването
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека

Президент на републиката

УКАЗ № 171 за награждаване на г-н Клаус Йоханис – президент на Румъния, с орден „Стара планина“ с лента
УКАЗ № 173 за награждаване на г-н Димостенис Стоидис – извънреден и пълномощен посланик на Република Гърция в Република България, с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 174 за награждаване на г-н Антон Пакурецу – извънреден и пълномощен посланик на Румъния в Република България, с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 177 за освобождаване на Елена Бориславова Поптодорова-Петрова от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Съединените американски щати
УКАЗ № 178 за назначаване на Тихомир Ангелов Стойчев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Съединените американски щати
УКАЗ № 180 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Баба Тонка, община Попово, област Търговище, на 2 октомври 2016 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 от 10.06.2016 г. за определяне размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2016 – 2017 година
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141 от 10.06.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 от 14.06.2016 г. за изменение и допълнение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 на МС от 10.04.2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143 от 14.06.2016 г. за изменение и допълнение на Постановление № 125 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на прогнозно разпределение на разходите за подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. и на допълнителни разходи за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 на МС от 18.05.2016 г. за одобряване на прогнозно разпределение на разходите за подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. и на допълнителни разходи за 2016 г.

Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и на нейната администрация
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и на нейната администрация

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА № 10 от 10.06.2016 г. за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2014 г. за специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара
НАРЕДБА № 4 от 15.07.2014 г. за специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
НАРЕДБА № 4 от 18.09.2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка94

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-9 от 2011 г. за военно-почивното дело
НАРЕДБА № Н-9 от 18.03.2011 г. за военно-почивното дело

Министерство на финансите

НАРЕДБА № Н-1 от 03.06.2016 г. за условията и реда за извършване на изследване за професионална и психологическа пригодност при назначаване и повишаване в длъжност в Агенция „Митници“

 

Коментарите са затворени.