Държавен вестник бр. 45 от 14.06.2016 г.

Държавен вестник, брой 45 от 16.06.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители
ЗАКОН за подпомагане на земеделските производители
ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
РЕШЕНИЕ за предложение до Президента на Република България за награждаване с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
РЕШЕНИЕ по Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2015 г.

Президент на републиката

УКАЗ № 164 за наименуване на географски обекти в Антарктика
УКАЗ № 169 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Петлино, община Кърджали, област Кърджали, на 2 октомври 2016 г.
УКАЗ № 170 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Калоянци, община Кърджали, област Кърджали, на 2 октомври 2016 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 от 08.06.2016 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 от 09.06.2016 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 от 09.06.2016 г. за допълнение на Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове, приета с Постановление № 104 на Министерския съвет от 2002 г.
НАРЕДБА за граничните контролно-пропускателни пунктове
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139 от 10.06.2016 г. за изменение на Правилника за условията и реда за работа на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приет с Постановление № 300 на Министерския съвет от 2007 г.
ПРАВИЛНИК за условията и реда за работа на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Министерство на отбраната

ТЕХНИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Република Литва относно предоставяне на подготовка на военен персонал

Министерство на туризма

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО в областта на туризма между Министерството на туризма на Република България и Министерството на туризма на Република Аржентина

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България
НАРЕДБА № 7 от 28.10.2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България

Министерство на околната среда и водите
Министерство на икономиката
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини
НАРЕДБА № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи
НАРЕДБА № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 10700 от 14.10.2015 г. по административно дело № 4416 от 2015 г.
НАРЕДБА № 1 от 4.03.2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки34
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2566 от 08.03.2016 г. по административно дело № 14586 от 2015 г.

 

Коментарите са затворени.