Държавен вестник бр. 44 от 10.06.2016 г.

Държавен вестник, брой 44 от 10.06.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

ЗАКОН за Центъра за оценка на риска по хранителната верига
ЗАКОН за Българската агенция по безопасност на храните
ЗАКОН за защита на растенията
ЗАКОН за храните
ЗАКОН за ратифициране на Меморандума за изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП ТГС CCI 2014TC16I5CB006 между правителството на Република България и правителството на Република Македония

Президент на републиката

УКАЗ № 166 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Добруша, община Криводол, област Враца, на 2 октомври 2016 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133 от 03.06.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2016 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 от 03.06.2016 г. за изменение на Устройствения правилник на областните администрации, приет с Постановление № 121 на Министерския съвет от 2000 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на областните администрации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135 от 03.06.2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия, приета с Постановление № 264 на Министерския съвет от 2012 г.
НАРЕДБА за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия
РЕШЕНИЕ № 445 от 03.06.2016 г. за изменение и допълнение на Решение № 265 на Министерския съвет от 2003 г. за приемане Списък на физическите лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма
РЕШЕНИЕ № 265 на МС от 23.04.2003 г. за приемане Списък на физическите лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма
РЕШЕНИЕ № 452 от 03.06.2016 г. за удължаване на срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Блок „Провадия“, разположен на територията на Североизточна България

Министерство на отбраната

ПЕТИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа
СПОРАЗУМЕНИЕ за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа

Министерство на вътрешните работи

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Института по психология на Министерството на вътрешните работи

Министерство на културата

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националната галерия
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Национален музеeн комплекс – София

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето
НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона залекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти
НАРЕДБА № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА № 16 от 30.07.2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Министерство на финансите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2010 г. за разпореждането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки
НАРЕДБА № 7 от от 2.09.2010 г. за разпореждането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки

 

Коментарите са затворени.