Държавен вестник бр. 43 от 07.06.2016 г.

Държавен вестник, брой 43 от 07.06.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси
ЗАКОН за публичните финанси
ЗАКОН за държавния дълг
ЗАКОН за Фискален съвет и автоматични корективни механизми
ЗАКОН за местните данъци и такси
ЗАКОН за общинския дълг
ЗАКОН за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове
ЗАКОН за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието
ЗАКОН за физическото възпитание и спорта
ЗАКОН за лекарствените продукти в хуманната медицина
ЗАКОН за безмитната търговия
ЗАКОН за данък върху застрахователните премии
ЗАКОН за концесиите
ЗАКОН за общинската собственост
ЗАКОН за вътрешния одит в публичния сектор
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за медицинските изделия
ЗАКОН за местното самоуправление и местната администрация
ЗАКОН за някои права на лицата, които са били президенти на Република България
ЗАКОН за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
ЗАКОН за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности
ЗАКОН за туризма
ЗАКОН за уреждане на някои трудови и осигурителни права на български граждани
ЗАКОН за държавната финансова инспекция
ЗАКОН за управление на етажната собственост
ЗАКОН за финансовото управление и контрол в публичния сектор
РЕШЕНИЕ за приемане на Проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“
РЕШЕНИЕ за приемане на Проект за инвестиционен разход „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС“
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика
РЕШЕНИЕ за промяна в състава и ръководството на Комисията по политиките за българите в чужбина
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по образованието и науката
РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по енергетика
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по културата и медиите
РЕШЕНИЕ за попълване състава и ръководството на Комисията по правни въпроси

Президент на републиката

УКАЗ № 157 за награждаване на г-н Григор Рубенович Сафарян, директор на 131-во училище „П. К. Яворов“ в Ереван и председател на Дружеството за културни връзки „Армения – България“, с орден „Мадарски конник“ първа степен
УКАЗ № 158 за награждаване на г-н Артур Хачатурович Нерсисян, отговорен секретар на Дружеството за културни връзки „Армения – България“, с орден „Мадарски конник“ втора степен
УКАЗ № 162 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Синьо бърдо, община Роман, област Враца, на 2 октомври 2016 г.
УКАЗ № 163 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Веселиново, община Тунджа, област Ямбол, на 2 октомври 2016 г.

Конституционен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3 от 02.06.2016 г. по конституционно дело № 5 от 2016 г.

Министерство на вътрешните работи
Министерство на икономиката

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България, правителството на Република Гърция и правителството на Република Турция за изграждане и функциониране на Съвместен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество
МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Народна република Бангладеш

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА № 3 от 26.05.2016 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на сифилис, гонорея и урогенитална хламидийна инфекция

Министерство на образованието и науката

НАРЕДБА № 4 от 25.05.2016 г. за придобиване на квалификация по професията „Маркшайдер“

Комисия за регулиране на съобщенията

РЕШЕНИЕ № 306 от 27.05.2016 г. за изменение и допълнение на Правила за условията и реда за достъп до обществена информация в Комисията за регулиране на съобщенията
ПРАВИЛА за условията и реда за достъп до обществена информация в Комисията за регулиране на съобщенията

 

Коментарите са затворени.