Държавен вестник бр. 42 от 03.06.2016 г.

Държавен вестник, брой 42 от 03.06.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
ЗАКОН за публичното предлагане на ценни книжа
ЗАКОН за Комисията за финансов надзор9
ЗАКОН за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране11
ЗАКОН за пазарите на финансови инструменти12
ЗАКОН за енергетиката12
ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС12
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
ЗАКОН за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Президент на републиката

УКАЗ № 155 за награждаване на г-жа Колинда Грабар-Китарович – президент на Република Хърватия, с орден „Стара планина“ с лента
УКАЗ № 156 за награждаване на г-н Буяр Нишани – президент на Република Албания, с орден „Стара планина“ с лента

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 от 27.05.2016 г. за изменение на Устройствения правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2004 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131 от 27.05.2016 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за Националната служба за охрана
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Авиоотряд 28
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на болница „Лозенец“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 на МС от 5.08.1992 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Националната служба за охрана при Президента на Република България
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националната служба за охрана при президента на Република България
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за Националната служба за охрана
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 от 27.05.2016 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 на МС от 1.04.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбранатаи за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“
РЕШЕНИЕ № 425 от 26.05.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – базалти, от находище „Атара“, разположено в землището на с. Полянец, община Джебел, област Кърджали, на „Проекти XXI“ – ЕООД, Джебел
РЕШЕНИЕ № 426 от 26.05.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци и чакъли , от находище „Плоски“, участък „Плоски-север“ и участък „Плоски-юг“, разположено в землището на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград, на „Имелманстрой“ – АД, Сандански
РЕШЕНИЕ № 427 от 26.05.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гранодиорити, от находище „Гранитово“, участък „Гранитово – Централен“, разположено в землището на с. Гранитово, община Елхово, област Ямбол, на „Сакарела Мрамор и Гранит“ – ООД, Елхово
РЕШЕНИЕ № 428 от 26.05.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – мергелни глини, от находище „Станчов връх“, участък „Лита“, разположено в землището на гр. Луковит, община Луковит, област Ловеч, на „Успех“ – АД, София

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА № 9 от 26.05.2016 г. за условията и реда за издаване на разрешения за засаждане на лозя
НАРЕДБА № 2 от 4.04.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г.66

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари
НАРЕДБА № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари
НАРЕДБА № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЧР-з-189 от 27.04.2016 г. за утвърждаване на класификатор на длъжностите в Държавна агенция „Национална сигурност“69
ЗАПОВЕД № ЧР-з-338 от 3.08.2015 г. за утвърждаване на класификатор на длъжностите в Държавна агенция „Национална сигурност“69

 

Коментарите са затворени.