Във ВКС прехвърлят 700 дела по чл. 288 от ГПК от Търговската на Гражданската колегия, за да не бъдат разглеждани през 2017 г.

photo_verybig_778240Със Заповед № 839/18.05.2016 г. на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) 700 бр. дела по чл. 288 от Гражданския процесуален кодекс (за произнасяне в закрито заседание по допускане на касационно обжалване) ще бъдат преразпределени от Търговската колегия на Гражданската колегия, предават от пресцентъра на ВКС.

 

 

 

Към началото на месец май 2016 г. насрочването на закрити заседания в Търговската колегия по тези производства вече е за дати през 2017 г., а целта на заповедта е осигуряване на възможност делата да бъдат разгледани в разумни срокове, каквото е изискването на чл. 6, т. 1 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и каквито са справедливите очаквания на гражданите.

В изпълнение на заповедта на председателя 700 бр. от насрочените за разглеждане по реда на чл. 288 от ГПК в графика на Търговската колегия след 1 септември 2016 г. дела ще бъдат докладвани на председателите на отделения в Гражданската колегия за насрочването им за разглеждане в графиците на съдиите от съответните отделения. Новите докладчици по тях отново ще бъдат определени чрез системата за случайно разпределение на делата. Препис от заповедта на председателя на ВКС и протоколът от извършеното случайно разпределение ще бъдат добавени към кориците на всяко от преразпределените дела, за да получат страните информация за причините за преместването на делото им от Търговската в Гражданската колегия. Прехвърлянето ще бъде отразено и в деловодната система на съда.

Със заповедта ще бъде постигната и още една цел – преодоляване на разликата в натоварването на съдиите от двете колегии.

Съгласно данните в деловодната система на ВКС към края на месец април 2016 г. насрочените дела по чл. 288 от ГПК в Търговската колегия са 1226 бр., разпределени в графиците на 24 съдии, по 4 бр. дела за закрито заседание, т. е. средно по 51,08 бр. дела на съдия. Висящите дела във фазата по чл. 288 от ГПК за Гражданската колегия са общо 450 бр., насрочени в графиците на 53 съдии, по 4 или по-малко броя дела за закрито заседание, т. е. средно по 8,49 бр. дела на съдия. Това е определящо за датите на насрочване на делата, поради което за Търговската колегия графикът включва месец февруари 2017 г., а за Гражданската колегия – месец май 2016 г.

В заповедта си Лозан Панов пише, че е установена практика във ВКС за преразпределяне на дела между двете колегии в периоди на неравномерно натоварване. Той уточнява, че преразпределянето може да бъде еднократно или чрез прехвърляне на материя, като в конкретния случай подходяща е първата мярка. До втората би се стигнало, ако неравномерността на натоварването продължи.

Коментарите са затворени.