Според съда в Люксембург марката на ЕС, изобразяваща формата на куб на Рубик, трябва да бъде обявена за недействителна

изтеглен файлСпоред генералния адвокат Maciej Szpunar марката на ЕС, изобразяваща формата на куб на Рубик, трябва да бъде обявена за недействителна. Съществените характеристики на спорния знак — формата на куб и решетъчната структура — са необходими за постигането на свойствената за стоката техническа функция, предават от пресцентъра на Съда на Европейския съюз.

 

 

По заявка на британското дружество Seven Towns, което управлява някои права на интелектуална собственост по отношение на „куба на Рубик“, през 1999 г. Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) регистрира формата на този куб като триизмерна марка на Общността за „триизмерни пъзели“.

През 2006 г. германският производител на играчки Simba Toys подава искане до EUIPO да обяви триизмерната марка за недействителна в частност защото според него тя отразява техническо решение, състоящо се във възможността за ротация, а техническите решения може да бъдат защитени само с патент, но не и като марка. EUIPO отхвърля искането му и Simba Toys сезира Общия съд с жалба за отмяна на решението на EUIPO.

С решение от 25 ноември 2014 г. Общият съд отхвърля жалбата на дружеството Simba Toys. Той в частност постановява, че графичното изображение на формата на куба на Рубик не отразява техническо решение, така че да е налице пречка да бъде защитено като марка, поради което то може да бъде регистрирано като марка на ЕС.

Дружеството Simba Toys подава до Съда жалба против решението на Общия съд.

В представеното си днес заключение генералният адвокат Maciej Szpunar предлага на Съда да отмени решението на Общия съд, както и решението на EUIPO.

Генералният адвокат най-напред изтъква, че съгласно Регламента за марката на ЕС не се регистрират форми, чиито съществени характеристики са неразривно свързани с типичната функция или функции на съответната стока. Ако такива характеристики бъдат запазени само за един икономически оператор, конкурентните предприятия трудно биха могли да намерят за своите стоки форма, която да е практична за използването им.

По-нататък генералният адвокат разглежда доводите на жалбоподателя във връзка с разпоредбата от посочения регламент, която гласи, че не се регистрират знаци, състоящи се „изключително“ от формата на стоките, която е „необходима“ за постигането на технически резултат. Той припомня, че знак, който се състои от формата на стока и само изразява техническа функция, без да добавя съществени нефункционални елементи, не може да се регистрира като марка, тъй като подобна регистрация би намалила твърде много възможностите за конкурентите да пускат на пазара форми на стоки, които материализират същото техническо решение.

Генералният адвокат отбелязва, че при анализирането на функционалните елементи на съответната форма компетентният орган не е длъжен да се ограничава с информацията, произтичаща от графичното и изображение, а трябва в случай на необходимост да вземе предвид и други релевантни данни.

Според генералния адвокат Общият съд наистина е определил съществените характеристики на знака, но не ги е преценил от гледна точка на свойствената за стоката техническа функция. В обжалваното съдебно решение Общият съд е посочил, че следва да прецени дали посочените характеристики на формата „отговарят […] на техническа функция на съответните стоки“, но в нито едно от по-нататъшните си съображения не е определил каква техническа функция изпълнява разглежданата стока, нито е анализирал връзката между тази функция и характеристиките на изобразената форма. Това го е довело до парадоксалния извод, че графичните изображения на спорната марка не позволяват да се разбере дали разглежданата форма изпълнява някаква техническа функция, нито евентуално каква е тази функция.

Генералният адвокат приема, че за да анализира правилно функционалните характеристики на формата, Общият съд е трябвало първо да вземе предвид функцията на съответните стоки, а именно триизмерните пъзели, тоест главоблъсканиците, чиято цел е логичното подреждане на пространствено подвижни елементи. Освен това според него Общият съд неправилно е приел, че анализът на разглежданата форма от гледна точка на нейните функционални характеристики трябва да се опира изключително на графичното изображение, съдържащо се в заявката за регистрация.

Генералният адвокат намира за противоречащо на общия интерес разбирането, че произтичащият от регистрацията обхват на защита може да се разпростре върху всички видове пъзели със сходна форма, независимо на какъв принцип работят, което в случая със спорната форма означава защитата потенциално да обхваща всеки пространствен пъзел, чиито елементи са подредени във формата на куб „3x3x3“. Всъщност това би дало възможност на притежателя да установи монопол върху характеристики на стоката, които изпълняват не само функцията на спорната форма, но и други, подобни функции.

 

Съд на Европейския съюз ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 52/16

Люксембург, 25 май 2016 г.

Заключение на генералния адвокат по дело C-30/15 Р Simba Toys GmbH & Co. KG/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Пълният текст на съдебното решение може да прочетете ТУК

Коментарите са затворени.