Държавен вестник бр. 38 от 20.05.2016 г.

Държавен вестник, брой 38 от 20.05.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

ЗАКОН за електронната идентификация
ЗАКОН за електронното управление
РЕШЕНИЕ за промени в структурата на Министерския съвет на Република България
РЕШЕНИЕ за приемане на структура на Министерския съвет на Република България
РЕШЕНИЕ за персонални промени в Министерския съвет на Република България
РЕШЕНИЕ за прекратяване на пълномощията на народен представител

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 5 от 12.05.2016 г. по конституционно дело № 2 от 2016 г.
ЗАКОН за държавния служител

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122 от 13.05.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 от 18.05.2016 г. за одобряване на прогнозно разпределение на разходите за подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. и на допълнителни разходи за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 от 17.05.2016 г. за отмяна на Постановление № 260 на Министерския съвет от 2003 г. за определяне възнагражденията на кадровите военнослужещи при участие на Република България в операции по поддържане на мира и в мисии, провеждани под егидата на международни организации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260 на МС от 7.11.2003 г. за определяне възнагражденията на кадровите военнослужещи при участие на Република България в операции по поддържане на мира и в мисии, провеждани под егидата на международни организации

Министерство на здравеопазването

ДОГОВОР за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2016 г.
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2016 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

СПОРАЗУМЕНИЕ между Великото Херцогство Люксембург и държавите членки и партниращите държави относно системата за изпълнение, наблюдение и контрол на Програмата за сътрудничество ЕСПОН2020, включително Референтен документ относно Механизма за отговорност на Европейската група за териториално сътрудничество ЕСПОН

Министерство на енергетиката

НАРЕДБА № Е-РД-04-3 от 04.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА № 8 от 05.05.2016 г. за условията и реда за изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
НАРЕДБА № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение на Наредба № Н-22 от 2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне
НАРЕДБА № Н-22 от 16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне

Министерство на финансите

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
НАРЕДБА № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Комисия за финансов надзор

НАРЕДБА № 51 от 28.04.2016 г. за собствените средства и за изискванията за платежоспособност на застрахователите, презастрахователите и групите застрахователи и презастрахователи
НАРЕДБА № 21 от 16.03.2005 г. за собственитесредства и границата на платежоспособност на застрахователите и презастрахователите99
НАРЕДБА № 31 от 2.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, както и за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверяваизм. _99

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 3231-НС от 17.05.2016 г. относно обявяване на Иван Димитров Стойнов за народен представител в Двадесет и шести изборен район – Софийски

Поправка

РЕШЕНИЕ № 273 от 27.04.2016 г. за изменение на Техническите изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях

 

Коментарите са затворени.