Държавен вестник бр. 37 от 17.05.2016 г.

Държавен вестник, брой 37 от 17.05.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за произвеждане на национален референдум
РЕШЕНИЕ за прекратяване на процедурата за избор на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията
РЕШЕНИЕ за вземане на акт от Препоръка № 204 на Международната организация на труда относно прехода от неформална към формална икономика, приета на 104-ата сесия на Международната конференция на труда на 12 юни 2015 г. в Женева

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117 от 11.05.2016 г. за допълнение на Постановление № 190 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“ за периода от 2014 г. до 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 на МС от 22.07.2015 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“ за периода от 2014 г. до 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 от 11.05.2016 г. за изменение и допълнение на Правилника за издаване на българските лични документи, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2010 г.
ПРАВИЛНИК за издаване на българските лични документи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119 от 12.05.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 от 12.05.2016 г. за изменение на Постановление № 250 на Министерския съвет от 2014 г. за преобразуване на Националния комитет по профилактика на синдрома на придобитата имунна недостатъчност и полово предавани болести в Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 на МС от 15.08.2014 г. за преобразуване на Националния комитет по профилактика на синдрома на придобитата имунна недостатъчност и полово предавани болести в Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 от 12.05.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г.

Министерство на икономиката

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ между Република България и Европейския инвестиционен фонд
СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ КРЕДИТОРИТЕ относно Инициативата за малки и средни предприятия между Република България, Европейския съюз, Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд
ДОГОВОР ЗА ЗАЛОГ между Република България като залогодател и Европейския инвестиционен фонд като заложен кредитор

Министерство на отбраната

СПОРАЗУМЕНИЕ между Министерството на отбраната на Република България и Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия за военно сътрудничество

Министерство на финансите

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 на Кредитното споразумение за структурен програмен заем между Република България и Европейската инвестиционна банка
КРЕДИТНО СПОРАЗУМЕНИЕ за структурен програмен заем (България, съфинансиране по Фондовете на ЕС 2007 – 2013) между Република България и Европейската инвестиционна банка

Висш съдебен съвет

ПРАВИЛНИК за администрацията на Върховния административен съд
ПРАВИЛНИК за администрацията на Върховния административен съд

Изпълнителна агенция по горите към министерството на земеделието и храните

ПРАВИЛНИК за изменение на Устройствения правилник на Дирекция на Природен парк „Витоша“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на дирекция на природен парк „Витоша“

Министерство на вътрешните работи
Българска народна банка

НАРЕДБА № 8121З-444 от 03.05.2016 г. за организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банките и финансовите институции
НАРЕДБА № I-171 от 2.07.2001 г. за организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банките и небанковите финансови институции132

Министерство на здравеопазването

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Медицинска онкология“
НАРЕДБА № 30 от 15.07.2010 г. за утвърждаване на медицинския стандарт „Медицинска онкология“
НАРЕДБА № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване135
НАРЕДБА № 19 от 22.12.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология“135
НАРЕДБА № 10 от 4.03.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение“135
НАРЕДБА № 15 от 13.08.2003 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Гръдна хирургия“136
НАРЕДБА № 41 от 24.09.2009 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Диализно лечение“136
НАРЕДБА № 1 от 31.01.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична лаборатория“137
НАРЕДБА № 18 от 6.08.2002 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична патология“137
НАРЕДБА № 23 от 25.06.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Кожни и венерически болести“138
НАРЕДБА № 6 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Лъчелечение“138
НАРЕДБА № 11 от 30.06.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Нуклеарна медицина“138
НАРЕДБА № 27 от 30.06.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Образна диагностика“139
НАРЕДБА № 36 от 6.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Очни болести“139
НАРЕДБА № 24 от 7.07.2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Психиатрия“139
НАРЕДБА № 9 от 25.04.2006 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Трансфузионна хематология“139
НАРЕДБА № 4 от 10.12.2013 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Урология“139
НАРЕДБА № 35 от 8.07.2009 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ушно-носно-гърлени болести“140
НАРЕДБА № 3 от 27.01.2015 г. за утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургияи лицево-челюстна хирургия140

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки
НАРЕДБА № 1 от 7.11.2006 г. за условията и реда за издаване, пускане и изваждане от употреба на пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати

Комисия за регулиране на съобщенията

РЕШЕНИЕ № 273 от 27.04.2016 г. за изменение на Техническите изисквания за работа с електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях
РЕШЕНИЕ № 1308 от 25.10.2007 г. за приемане на Технически изисквания за работа с електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

АКТУАЛЕН СПИСЪК на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон148

 

Коментарите са затворени.