Държавен вестник бр. 36 от 13.05.2016 г.

Държавен вестник, брой 36 от 13.05.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
ЗАКОН за устройството на Черноморското крайбрежие

Президент на републиката

УКАЗ № 125 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Градево, община Симитли, област Благоевград, на 2 октомври 2016 г.
УКАЗ № 126 за насрочване на нов избор за общински съветници в община Балчик, област Добрич, на 2 октомври 2016 г.
УКАЗ № 127 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, приет от Народното събрание на 28 април 2016 г. , и мотивите към указа

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105 от 03.05.2016 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2016/2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112 от 05.05.2016 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката, приет с Постановление № 447 на Министерския съвет от 2014 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на икономиката
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 от 05.05.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 от 15.04.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г.42
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114 от 10.05.2016 г. за създаване на национален механизъм за координация на подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 на МС от 17.04.2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюзизм. _46
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 на МС от 23.09.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация47
КЛАСИФИКАТОР на длъжностите вадминистрацията47
НАРЕДБА за прилагане на Класификатора надлъжностите в администрацията
НАРЕДБА за заплатите на служителите в държавната администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 на МС от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 от 10.05.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116 от 10.05.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2016 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство
МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО относно подкрепа за проекти на ЕС между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка

Министерство на културата

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на къща музей „Панчо Владигеров“
ПРАВИЛНИК за устройството, задачите и дейността на Държавен културен институт „Къща-музей „Панчо Владигеров“

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 8121з-346 от 2014 г. за професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121з-346 от 25.07.2014 г. за професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА № 7 от 05.05.2016 г. за прилагане на подмярка 2.1.2. „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 41 от 2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура
НАРЕДБА № 41 от 27.06.2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследванияна кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания
НАРЕДБА № 36 от 15.05.2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитникомисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол
НАРЕДБА № 12 от 16.12.2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол

Комисия за енергийно и водно регулиране

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи
НАРЕДБА № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи

 

Коментарите са затворени.