Държавен вестник бр. 35 от 10.05.2016 г.

Държавен вестник, брой 35 от 10.05.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Президент на републиката

УКАЗ № 123 за поправка на Указ № 57 от 22 март 2016 г.
УКАЗ № 57 за награждаване на г-н Робърт Гибсън с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 от 28.04.2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21.10.2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението, приета с Постановление № 27 на Министерския съвет от 2015 г.
НАРЕДБА за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 от 28.04.2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за криптографската сигурност на класифицираната информация, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 2003 г.
НАРЕДБА за криптографската сигурност на класифицираната информация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106 от 04.05.2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация, приета с Постановление № 99 на Министерския съвет от 2003 г.
НАРЕДБА за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 от 05.05.2016 г. за изменение на Тарифата за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии – изключителна държавна собственост, приета с Постановление № 63 на Министерския съвет от 2016 г.
ТАРИФА за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии – изключителна държавна собственост
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108 от 05.05.2016 г. за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, приет с Постановление № 84 на Министерския съвет от 2010 г.
КЛАСИФИКАТОР на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 от 05.05.2016 г. за изменение на Постановление № 258 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Транспорт“, съфинансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 – 2013 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258 на МС от 24.10.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Транспорт“, съфинансирана от Кохезионния фонд и Eвропейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 – 2013 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110 от 05.05.2016 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 от 05.05.2016 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на туризма15

Министерство
на образованието и науката

НАРЕДБА № 2 от 14.04.2016 г. за придобиване на квалификация по професията „Сондажен техник“
НАРЕДБА № 3 от 14.04.2016 г. за придобиване на квалификация по професията „Организатор на обредно-ритуални дейности“

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 54 от 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби
НАРЕДБА № 54 от 12.07.2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби

Върховен административен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 11.11.2015 г. по административно дело № 11860 от 2015 г.96
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1553 от 12.02.2016 г. по административно дело № 14548 от 2015 г.98

 

Коментарите са затворени.