Държавен вестник бр. 34 от 03.05.2016 г.

Държавен вестник, брой 34 от 03.05.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове
ЗАКОН за нормативните актове
ЗАКОН за изменение на Закона за ветеринарномедицинската дейност
ЗАКОН за ветеринарномедицинската дейност
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за защита на животните
ЗАКОН за защита на животните
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за защита на животните
ЗАКОН за ратифициране на Гаранционното споразумение между Банката за развитие на Съвета на Европа в качеството на бенефициент и Република България в качеството на гарант
ЗАКОН за допълнение на Закона за обществените поръчки
ЗАКОН за обществените поръчки
РЕШЕНИЕ за прекратяване на пълномощията на народен представител
РЕШЕНИЕ за избиране на член на Съвета за електронни медии
РЕШЕНИЕ за избиране на член на Съвета за електронни медии
РЕШЕНИЕ за предложение до Президента на Република България за награждаване с орден „Стара планина“ първа степен

Президент на републиката

УКАЗ № 106 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Лиляч, община Невестино, област Кюстендил, на 2 октомври 2016 г.
УКАЗ № 115 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Загорско, община Момчилград, област Кърджали, на 2 октомври 2016 г.
УКАЗ № 116 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Дяково, община Дупница, област Кюстендил, на 2 октомври 2016 г.
УКАЗ № 117 за насрочване на нов избор за общински съветници в община Ружинци, област Видин, на 2 октомври 2016 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95 от 22.04.2016 г. за изменение и допълнение на Постановление № 31 на Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 от 12.02.2016 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96 от 22.04.2016 г. за допълнение на Постановление № 380 на Министерския съвет от 2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 380 на МС от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 от 22.04.2016 г. за изменение на Устройствения правилник на областните администрации, приет с Постановление № 121 на Министерския съвет от 2000 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на областните администрации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98 от 22.04.2016 г. за изменение на Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие“, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2012 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавен фонд „Земеделие“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99 от 22.04.2016 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, приет с Постановление № 240 на Министерския съвет от 1996 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 от 25.04.2016 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, приет с Постановление № 74 на Министерския съвет от 1991 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 от 26.04.2016 г. за изменение и допълнение на Постановление № 385 на Министерския съвет от 2015 г. за дейността на Централния орган за обществени поръчки за нуждите на органите на изпълнителната власт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 385 на МС от 30.12.2015 г. за дейността на Централния орган за обществени поръчки за нуждите на органите на изпълнителната власт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146 на МС от 9.06.2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на здравеопазването
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102 от 26.04.2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за оценка на поземлени имоти в горски територии, приета с Постановление № 236 на Министерския съвет от 2011 г.
НАРЕДБА за оценка на поземлени имоти в горски територии

Министерство на външните работи

СПОРАЗУМЕНИЕ за учредяване на Спешен доверителен фонд на Европейския съюз за стабилност и справяне с първопричините за незаконната миграция и разселените лица в Африка и за неговия вътрешен правилник
СЕРТИФИКАТ за принос на донорите

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Европейската харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на местната власт

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Із-1201 от 2010 г. за реда за временно настаняване на чужденци, за организацията и дейността на специалните домове за временно настаняване на чужденци
НАРЕДБА № Iз-1201 от 1.06.2010 г. за реда за временно настаняване на чужденци, за организацията и дейността на специалните домове за временно настаняване на чужденци
НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 8121з-347 от 2014 г. за условията и реда за награждаване на служителите на Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121з-347 от 25.07.2014 г. за условията и реда за награждаване на служителите на Министерството на вътрешните работи

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2007 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и поддържане на база данни на производителите и контролиращите лица
НАРЕДБА № 16 от 14.09.2007 г. за подготовка ипредставяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти ихрани със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и поддържане на база данни на производителите и контролиращите лица

Министерство на финансите
Министерство на външните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-14 от 2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал
НАРЕДБА № Н-14 от 27.09.2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 1999 г. за митническото оформяне на стоки, внасяни и изнасяни от дипломатически представителства, консулства, представителства на международни организации и от членовете на техния персонал
НАРЕДБА № 14 от 15.09.1999 г. за митническото оформяне на стоки, внасяни и изнасяни от дипломатически представителства, консулства, представителства на международни организации и от членовете на техния персонал

 

Коментарите са затворени.