МП отново публикува за обсъждане обновен проект на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа

photo_verybig_860898Отмяна на института на пълно и ограничено запрещение на хора с ментални увреждания и въвеждане на комплекс от мерки за оказване на подкрепа за самостоятелно упражняване на права са част от регламентите, записани в проекта на Закона за физическите лица и мерките за подкрепа (ЗФЛМП), който Министерството на правосъдието публикува отново за обществено обсъждане, съобщават от пресцентъра на институцията.

 

Целта на новия законопроект е да се въведе институтът на подкрепата при извършване на правни действия от пълнолетно лице с увреждания, подкрепеното вземане на решения от него и защитни мерки в ситуация на риск. Предвидено е още като предпоставка за придобиване на дееспособност да остане единствено навършването на 18-годишна възраст, а мерките за подкрепа на хората с увреждания да се определят от окръжния съд по адресната им регистрация.

Законопроектът, който повдигна много въпроси, се обсъжда повече от година. В хода на общественото му обсъждане и в рамките на съгласувателната процедура с министрите, се получиха много становища от различни лица и организации. Бяха организирани и няколко публични дискусии.
В публикувания днес вариант са отразени постъпилите бележки от ангажираните министерства, както  и предложенията на участвалите в дебата магистрати, народни представители и организации на лица с интелектуални затруднения и психични проблеми.

Последиците от запрещението няма да отпаднат автоматично с влизането на закона в сила. Едно от новите предложения се отнася до заварените случаи на запрещение, като се предлага в тези случаи да се прилага режимът на съвместно вземане на решения ( чл. 22. от проекта на ЗФЛМП), т.е. лицето, нуждаещо се от подкрепа, да може самостоятелно да упражнява права със съгласието на човека, с когото е в доверителна връзка. Предвижда се, че до разглеждане на случая от съда, правата и задълженията на подкрепящо лице да се упражняват от настойника или съответно – от попечителя на лицето, поставено под запрещение.
Друг от новите моменти се отнася до заварените висящи съдебни  дела за поставяне под запрещение, по които няма постановено решение до влизане на закона в сила. Предвижда се съответният съд да определи срок, в който страните да приведат исковата си молба в съответствие с разпоредбите на закона, а, ако указанията не бъдат изпълнени в дадения срок, производството да се   прекратява.
Днес проектът бе изпратен до министерствата за повторно съгласуване, а също така и до Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет.
Допълнителни бележки и предложения по проекта на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа могат да бъдат изпращани на адрес: [email protected].

 

Коментарите са затворени.