Държавен вестник бр. 32 от 22.04.2016 г.

Държавен вестник, брой 32 от 22.04.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за допълнение на Закона за местните данъци и такси
ЗАКОН за местните данъци и такси
ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане
ЗАКОН за автомобилните превози
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
ЗАКОН за изпълнение на наказанията и задържането под стража
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението относно Единния патентен съд
ЗАКОН за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията относно създаването в София на структура на МОФ и нейните привилегии и имунитети на българската територия и Допълнителната договореност към Споразумението между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията относно създаването в София на структура на МОФ и нейните привилегии и имунитети на българската територия
ЗАКОН за ратифициране на Спогодбата между Република България и Федеративна република Бразилия за социална сигурност
ЗАКОН за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Тунизийската република

Президент на републиката

УКАЗ № 97 за освобождаване на Василий Христов Такев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Литва със седалище във Варшава
УКАЗ № 98 за назначаване на Емил Савов Ялнъзов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Полша, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Литва със седалище във Варшава
УКАЗ № 99 за награждаване на г-н Анджей Дуда – президент на Република Полша, с орден „Стара планина“ с лента

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 4 от 12.04.2016 г. по конституционно дело № 10 от 2015 г.
ЗАКОН за адвокатурата18
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2 от 12.04.2016 г. по конституционно дело № 12 от 2015 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 от 15.04.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 на МС от 25.02.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.32
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 от 15.04.2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ за образователно-квалификационна степен „бакалавър“, приета с Постановление № 248 на Министерския съвет от 2005 г.
НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ за образователно- квалификационна степен „бакалавър“
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87 от 15.04.2016 г. за изменение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2013 г.
НАРЕДБА за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88 от 15.04.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89 от 18.04.2016 г. за създаване на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ и за приемане на нейния устройствен правилник
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 на МС от 2.06.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и хранитеизм. и доп. _
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173 на МС от 20.06.2011 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по горитеизм. _
НАРЕДБА за заплатите на служителите в държавната администрацияизм. и доп. _
КЛАСИФИКАТОР на длъжностите в администрациятадоп. _
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“39
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 от 19.04.2016 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръженията
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 на МС от 7.08.2002 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимостизм. _
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежениетоизм. _
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръженията45
РЕШЕНИЕ № 282 от 18.04.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 ЗПБ – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище „Попенец“, разположено в землищата на с. Козаревец, община Лясковец, и с. Писарево, община Горна Оряховица, област Велико Търново, на „Аркус – строй“ – ЕАД, гр. Велико Търново

Министерство на финансите
Министерство на вътрешните работи

ИНСТРУКЦИЯ № И-1 от 12.04.2016 г. за условията и реда за обмен на информация между органите на Министерството на вътрешните работи и Агенция „Митници“ чрез достъп до автоматизирани информационни системи

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 13049 от 03.12.2015 г. по административно дело № 14147 от 2014 г.
НАРЕДБА за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
РЕШЕНИЕ № 3618 от 30.03.2016 г. по административно дело № 1162 от 2016 г.

 

Коментарите са затворени.