Държавен вестник бр. 31 от 19.04.2016 г.

Държавен вестник, брой 31 от 19.04.2016 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 на Министерския съвет от 2003 г. за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала4
НАРЕДБА за учебниците и учебните помагала4
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 от 14.04.2016 г. за откриване на Научноизследователски институт в структурата на Медицинския университет – Варна
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81 от 14.04.2016 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на финансите за 2016 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82 от 14.04.2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет от 1996 г.
НАРЕДБА за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83 от 14.04.2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките, приета с Постановление № 300 на Министерския съвет от 2010 г.
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 от 14.04.2016 г. за изменение на Наредбата за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори, приета с Постановление № 45 на Министерския съвет от 2016 г.
НАРЕДБА за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори
РЕШЕНИЕ № 268 от 14.04.2016 г. за приемане на отчет за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2015 г.

Министерство на образованието и науката

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати
НАРЕДБА № 1 от 07.04.2016 г. за придобиване на квалификация по професията „Парамедик“

Министерство на отбраната

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2009 г. за определяне условията и реда за изплащане на еднократно обезщетение при преместване на служба в друго населено място на военнослужещите и на членовете на техните семейства
НАРЕДБА № Н-18 от 20.07.2009 г. за определяне условията и реда за изплащане на еднократно обезщетение при преместване на служба в друго населено място на военнослужещите и на членовете на техните семейства
НАРЕДБА за допълнение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
НАРЕДБА № Н-15 от 27.04.2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството н

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари
НАРЕДБА № 42 от 6.07.2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари и на лицата, издаващи сертификат за безопасност

Министерство на вътрешните работи

ИНСТРУКЦИЯ за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-1122 от 2015 г. за реда за обработка на лични данни в Министерството на вътрешните работи
ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1122 от 12.09.2015 г. за реда за обработка на лични данни в Министерството на вътрешните работи

Министерство на правосъдието

ИНСТРУКЦИЯ № И-1 от 14.04.2016 г. за осъществяване на достъп до информационната система по чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност на основание чл. 2а, ал. 1 от Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори

Поправка

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия51
ЗАКОН за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия51

 

Коментарите са затворени.